ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Комп'ютеризовані мехатронні системи, інструменти та технології

Бакалавр з галузевого машинобудування (ВМІВМП)


133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»

Гарант програми – Ковальов Віктор Дмитрович,

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор Донбаської державної машинобудівної академії, професор кафедри «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

Факультет машинобудування

Кафедра «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

Завідувач кафедри – Васильченко Яна Василівна,

доктор технічних наук, доцент

Web:Кафедра «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

E-mail:msi@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
Програма «Виробництво медичного інструменту та виробів медичного призначення»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 місяців
Форма навчання денна
Професійна кваліфікація Бакалавр з галузевого машинобудування

Освітньо-професійна програма «Виробництво медичного інструменту та виробів медичного призначення» передбачає підготовку кваліфікованих фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», які здатні самостійно або у складі колективу розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері виробництва медичного інструменту та виробів медичного призначення, що передбачають застосування теорій і методів механічної інженерії та мають ознаки комплексності та невизначеності умов


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на комплексну підготовку майбутніх фахівців до вирішення практичних завдань проектно-конструкторської, виробничо-технологічної та організаційно-управлінської діяльності на підприємствах з виробництва медичного інструменту та виробів медичного призначення, в організаціях та фірмах, що займаються дослідженнями та інженерними розробками у галузі виробництва медичного інструменту та виробів медичного призначення. Навчальний процес базується на поєднанні ґрунтовної фундаментальної та загально-інженерної освіти з якісною професійною та практичною підготовкою, в тому числі за перспективними інноваційними напрямами сучасного виробництва та цільовими траєкторіями підготовки


Компоненти програми:

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Історія України

• Історія української культури

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Філософія

• Фізичне виховання

• Вступ до навчального процесу

• Вища математика

• Фізика

• Хімія

• Екологія

• Інформатика

• Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

• Технологія конструкційних матеріалів

• Матеріалознавство

• Теоретична механіка

• Опір матеріалів

• Теорія механізмів та машин

• Деталі машин

• Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

• Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

• Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

• Теплофізичні процеси

• Підприємницька діяльність та економіка підприємства

• Менеджмент та організація виробництва

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Основи медицини (анатомія та фізіологія людини; медична термінологія та латинська мова)

• Теорія різання

• Обладнання та транспорт механообробних цехів

• Різальний інструмент

• Виробничі практики (ознайомча, технологічна та конструкторсько-технологічна)

• Переддипломна практика

• Виконання та захист дипломної роботи

• Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни вільного вибору (іноземна мова, політологія, правознавство, психологія, основи економічної теорії та ін.)

• Основи технології машинобудування

• Спеціальні технології обробки матеріалів

• Медична техніка та медичний інструмент

• Вироби медичного призначення

• Основи автоматизованого проектування медичного інструменту

• Основи автоматизованого проектування виробів медичного призначення

• Технологія виробництва медичного інструменту

• Технологія виготовлення виробів медичного призначення

• Верстатне обладнання автоматизованого виробництва

• Конструювання та розрахунок верстатів і верстатних комплексів

• Технологічне оснащення процесів механічної обробки

• Інструментальні системи та інструментальне забезпечення

• Основи керування верстатними комплексами

• Системи керування та мехатронні пристрої верстатних комплексів

• Експлуатація, ремонт і модернізація верстатного обладнання

• Діагностика процесів механічної обробки

• Основи наукових досліджень

• Методика експериментальних досліджень


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а також працювати після отримання диплому бакалавра у інженерних та виробничих підрозділах підприємств з виробництва медичного інструменту та виробів медичного призначення, у відділах, лабораторіях, дослідно-виробничих та виробничих підрозділах наукових установ, науково-дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій та фірм, що займаються дослідженнями та інженерними розробками у галузі виробництва медичного інструменту та виробів медичного призначення на посадах механіка, механіка виробництва, механіка дільниці (цеху), механіка з ремонту устаткування, механіка-налагоджувальника, техніка з автоматизації виробничих процесів, техніка з експлуатації та ремонту устаткування, техніка з інструменту, техніка-конструктора, техніка-технолога, техніка з налагоджування та випробувань, техніка з нормування праці, техніка з підготовки виробництва, техніка з підготовки технічної документації, лаборанта, технолога


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають вміти вирішувати різнопланові інженерні завдання на базі використання новітніх наукових досягнень, сучасної комп’ютерної техніки та програмних засобів, проектувати медичні інструменти та вироби медичного призначення з використанням CAD\CAM-систем та сучасних програмних пакетів, розробляти прогресивні технологічні процеси виробництва медичного інструменту та виготовлення виробів медичного призначення, обирати технологічне обладнання, оснащення, інструмент, призначати режимні параметри для різних операцій технологічних процесів виробництва медичного інструменту та виготовлення виробів медичного призначення, розробляти керуючі програми для сучасних верстатних комплексів з ЧПК, використовувати у своїй професійній діяльності можливості мехатронних систем та пристроїв, адитивних 3D-технологій виготовлення виробів різного (в тому числі медичного) призначення