ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Комп'ютеризовані мехатронні системи, інструменти та технології

Бакалавр з галузевого машинобудування (КМСІТ)


133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ, ІНСТРУМЕНТ І ТЕХНОЛОГІЇ»

Гарант програми – Ковальов Віктор Дмитрович,

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор Донбаської державної машинобудівної академії, професор кафедри «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

Факультет машинобудування

Кафедра «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

Завідувач кафедри – Васильченко Яна Василівна,

доктор технічних наук, доцент

Web:Кафедра «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»

E-mail:msi@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
Програма «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми

Денна форма навчання – 3 роки 10 місяців

(для скороченої форми навчання на базі диплому молодшого спеціаліста – 1 рік 10 місяців) /

заочна форма навчання – 4 роки 10 місяців

(для скороченої форми навчання на базі диплому молодшого спеціаліста – 2 роки 10 місяців)

Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр з галузевого машинобудування

Освітньо-професійна програма «Комп’ютеризовані мехатронні системи, інструмент і технології» передбачає підготовку кваліфікованих фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», які здатні самостійно або у складі колективу розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми професійної діяльності у сфері машинобудівного та верстатоінструментального виробництва, що передбачають застосування теорій і методів механічної інженерії і мають ознаки комплексності та невизначеності умов


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на комплексну підготовку майбутніх фахівців до вирішення практичних завдань проектно-конструкторської, виробничо-технологічної та організаційно-управлінської діяльності на підприємствах машинобудівної, верстатоінструментальної та інших галузей промисловості. Навчальний процес базується на поєднанні ґрунтовної фундаментальної та загально-інженерної освіти з якісною професійною та практичною підготовкою, в тому числі за перспективними інноваційними напрямами сучасного виробництва та цільовими траєкторіями підготовки


Компоненти програми:

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Історія України

• Історія української культури

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Філософія

• Фізичне виховання

• Вступ до навчального процесу

• Вища математика

• Фізика

• Хімія

• Екологія

• Інформатика

• Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

• Технологія конструкційних матеріалів

• Матеріалознавство

• Теоретична механіка

• Опір матеріалів

• Теорія механізмів та машин

• Деталі машин

• Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

• Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

• Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

• Теплофізичні процеси

• Підприємницька діяльність та економіка підприємства Менеджмент та організація виробництва

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Теорія різання

• Обладнання та транспорт механообробних цехів

• Різальний інструмент

• Основи технології машинобудування

• Виробничі практики (ознайомча, технологічна та конструкторсько-технологічна)

• Переддипломна практика

• Виконання та захист дипломної роботи

• Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни вільного вибору (іноземна мова, політологія, правознавство, психологія, основи економічної теорії та ін.)

• Інформаційні технології в машинобудуванні

• Основи технічної творчості в машинобудуванні

• Основи наукових досліджень

• Методика експериментальних досліджень

• Конструювання та розрахунок верстатів і верстатних комплексів

• Верстатне обладнання автоматизованого виробництва

• Технологічне оснащення процесів механічної обробки

• Інструментальні системи та інструментальне забезпечення

• Основи автоматизованого проектування деталей та вузлів верстатів

• Основи автоматизованого проектування різальних інструментів

• Технологія верстатобудування

• Технологія інструментального виробництва

• Основи керування верстатними комплексами

• Системи керування та мехатронні пристрої верстатних комплексів

• Проектування цехів машинобудівних заводів

• Гнучкі виробничі системи

• Експлуатація, ремонт і модернізація верстатного обладнання

• Діагностика процесів механічної обробки


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а також працювати після отримання диплому бакалавра у інженерних, виробничих, експлуатаційних та випробувальних підрозділах машинобудівних, верстатоінструментальних та інших промислових підприємств, у відділах, лабораторіях, дослідно-виробничих та виробничих підрозділах науково-дослідних, проектно-конструкторських та сервісних організацій та фірм на посадах механіка, механіка виробництва, механіка дільниці (цеху), механіка з ремонту устаткування, механіка-налагоджувальника, техніка з автоматизації виробничих процесів, техніка з експлуатації та ремонту устаткування, техніка з інструменту, техніка-конструктора, техніка-технолога, техніка з налагоджування та випробувань, техніка з нормування праці, техніка з підготовки виробництва, техніка з підготовки технічної документації


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають вміти вирішувати різнопланові інженерні завдання на базі використання новітніх досягнень науки і техніки, використовувати сучасну комп’ютерну техніку та програмні засоби при виконанні етапів конструкторсько-технологічної підготовки машинобудівного виробництва, обирати верстатне обладнання, технологічне оснащення, різальний інструмент та призначати режимні параметри для різних операцій механічної обробки деталей машинобудівного та верстатоінструментального виробництва, проектувати конструкції вузлів сучасного верстатного обладнання, спеціальний різальний інструмент та технологічне оснащення з використанням CAD\CAM-систем та сучасних програмних пакетів, розробляти прогресивні технологічні процеси виробництва деталей машин та верстатів, різальних інструментів, керуючі програми для сучасних верстатних комплексів з ЧПК, використовувати у своїй професійній діяльності можливості мехатронних систем та пристроїв