ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр механік, технік-конструктор


133 «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«ІНЖИНІРИНГ АВТОМАТИЗОВАНИХ МАШИН І АГРЕГАТІВ»

Гарант програми – Ковальов Віктор Дмитрович,

доктор технічних наук, професор, лауреат Державної пре-мії України в галузі науки і техніки

Факультет машинобудування

Кафедра автоматизованих металургійних машин та обладнання

Завідувач кафедри – Грибков Едуард Петрович,

доктор технічних наук, доцент

Web:Кафедра автоматизованих металургійних машин та обладнання

E-mail:amm@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
Програма Інжиніринг автоматизованих машин і агрегатів
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми денна – 3 роки 10 міс.
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Механік; Технік-конструктор

Освітньо-професійна програма «Інжиніринг автоматизованих машин і агрегатів» передбачає підготовку кваліфікованих фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133 «Галузеве маши-нобудування», які здатні розв’язувати на базі сучасних досягнень науки і техніки спеціалізовані практичні завдання професійної діяльності у машинобудівній, металургійній та метизній галузях, що передбачає застосування теорій та методів механічної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма спрямована на комплексну підготовку високопрофесійних конкурентоспроможних фахівців для науково-дослідницької, дослідно-конструкторської, проектно-конструкторської, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської діяльності у машинобудуванні та металургії, проектування і реконструкції автоматизованих машин і агрегатів для здійснення різних технологічних процесів у машинобудуванні, металургії та метизному виробництві. Навчальний процес базується на поєднанні ґрунтовної фундаментальної та загально-інженерної освіти з якісною професійною та практичною підготовкою, в тому числі за перспективними інноваційними напрямами сучасної науки та виробництва і цільовими траєкторіями підготовки.


Компоненти програми:

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Історія України

• Історія української культури

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Філософія

• Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

• Вища математика

• Вступ до навчального процесу

• Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

• Деталі машин

• Екологія

• Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

• Інформатика

• Матеріалознавство

• Менеджмент та організація виробництва

• Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

• Опір матеріалів

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Підприємницька діяльність та економіка підприємства

• Теоретична механіка

• Теорія механізмів та машин

• Теплофізичні процеси

• Технологія конструкційних матеріалів

• Фізика

• Хімія

• Підйомно-транспортні машини

• Гідравлічний привод машин для обробки тиском

• Експлуатація і обслуговування машин

• Комп'ютерне моделювання і проектування обладнання та технологій

• Математичні моделі в розрахунках на ЕОМ

• Механічне обладнання заводів

• Науково-дослідна робота студента

• Основи автоматизованого проектування технологічного обладнання

• Основи наукових досліджень, техніка експерименту

• Основи технічної творчості

• Показники якості прокату і технологічні вимірювання

• Ресурсозберігаючі технології металургійного виробництва

• Технологічні лінії та комплекси металургійних цехів

• Технологічні основи машинобудування

• Металеві та композиційні матеріали спеціального призначення

• Прокатне, волочильне та пресове обладнання

• Технології виробництва металевих та композиційних матеріалів спеціального призначення

• Машини та агрегати непереривної дії

• Роботизоване обладнання в металургійному виробництві

• Політологія

• Правознавство

• Господарське та трудове право

• Історія науки і техніки

• Соціологія

• Виробнича практика

• Підготовка та захист кваліфікаційної роботи


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на другому (магістерсько-му) рівні вищої освіти, а також працювати після отримання диплому бакалавра у інженерних, виробничих, експлуатаційних та випробувальних підрозділах машинобудівних, металургійних і метизних виробництв та інших промислових підприємств, у відділах, лабораторіях, дослідно-виробничих та виробничих підрозділах науково-дослідних, проектно-конструкторських та сервісних організацій та фірм різних форм власності на посадах механіка, механіка виробництва, механіка дільниці (цеху), механіка з ремонту устаткування, механіка-налагоджувальника, техніка з автоматизації виробничих процесів, техніка з експлуатації та ремонту устаткування, техніка-конструктора, підготовки виробництва та технічної документації.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають вміти:

• вирішувати різнопланові інженерні завдання на базі використання новітніх досягнень науки і техніки;

• використовувати сучасну комп’ютерну техніку та програмні засоби при виконанні етапів конструкторсько-технологічної підготовки машинобудівного виробництва;

• проводити інженерно-пошукові роботи;

• проектувати нові і реконструювати діючі автоматизовані машини і агрегати машинобудівних, металургійних і метизних виробництв;

• вдосконалювати технологічні процеси, машини і агрегати;

• моделювати та оптимізувати технологічні лінії і комплекси цехів.

• використовувати найсучасніші інформаційні технології і програмні ресурси, в тому числі професійні пакети SolidWorks, AutoCad, CosmosWоrsk, AbaqusCAЕ, Компас-3D, сімейство програм компанії Delcam та ін.