ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр: фахівець з біотехнології, технік-технолог


132 «МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«НОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА НАНОТЕХНОЛОГІЇ»

Гарант програми – Грибков Едуард Петрович,

Доктор технічних наук, доцент

Факультет машинобудування

Кафедра автоматизованих металургійних машин та обладнання

Завідувач кафедри – Грибков Едуард Петрович,

доктор технічних наук, доцент

Web:Кафедра автоматизованих металургійних машин та обладнання

E-mail:amm@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 132 Матеріалознавство
Програма Нові функціональні матеріали та нанотехнології
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми денна – 3 роки 10 міс.
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Фахівець з біотехнології;Технік-технолог

Освітньо-професійна програма «Нові функціональні матеріали та нано-технології» передбачає підготовку кваліфікованих фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 132 «Матеріалознавство», які здатні розв’язувати на базі сучасних досягнень науки і техніки складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з розробкою, застосуванням, виробництвом та випробуванням металевих, неметалевих та композиційних матеріалів та виробів на їх основі у тому числі медичного призначення, для низькотемпературної техніки та провітряно-космічних об’єктів, що передбачає застосування теорій та методів фізики, хімії та механічної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма спрямована на комплексну підготовку високопрофесійних конкурентноспроможних спеціалістів для дослідно-конструкторської та науково-дослідницької діяльності у науково-дослідних лабораторіях, конструкторських та проектних фірмах, виробничих підприємствах в галузі сучасного матеріалознавства , створення наноматеріалів, дослідження їх властивостей, розробки технологічних процесів їх отримання, а також для виробничо-технологічної діяльності, яка забезпечує впровадження та експлуатацію нових науковажливих розробок, затребуваних на світовому ринку. Навчальний процес базується на поєднанні ґрунтової фундаментальної та загально-інженерної освіти з якісною професійною та практичною підго-товкою, в тому числі за перспективними інноваційними напрямами сучас-ної науки та виробництва і цільовими траєкторіями підготовки.


Компоненти програми:

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Історія України

• Історія української культури

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Філософія

• Вища математика

• Фізика

• Хімія

• Металознавство, кристалографія, мінералогія і термічна обробка

• Механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів

• Інформатика

• Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

• Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

• Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Екологія

• Менеджмент та організація виробництва

• Підприємницька діяльність та економіка підприємства

• Технологія виробництва та обробки матеріалів

• Фізичні властивості і методи досліджень матеріалів

• Пластична обробка спеціальних сплавів

• Технологія виробництва металевих та композиційних матеріалів спеціального призначення

• Прокатне, волочильне та пресове обладнання

• Теорія та технологія одержання дисперсних наноматеріалів

• Процеси та обладнання нанотехнологій

• Комп’ютерне моделювання і проектування обладнання та технологій

• Методи структурного аналізу та контроль якості металовиробів

• Металеві та композиційні матеріали медичного призначення

• Матеріали для низькотемпературної техніки

• Порошкові та композиційні матеріали

• Неметалеві матеріали

• Технології виробництва металевих та композиційних матеріалів медичного призначення

• Технології виготовлення металів та сплавів в ультрадисперсному стані і нано-об’єктів на їх основі

• Технології виробництва виробів з матеріалів для повітряно-космічних об’єктів

• Термічна обробка металів та сплавів

• Корозія та захист матеріалів

• Деталі машин (CAD-CAM-CAE)

• Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка

• Основи наукових досліджень, техніка експерименту

• Основи технічної творчості

• Правознавство

• Психологія

• Соціологія та політологія

• Виробнича практика (ознайомча)

• Виробнича практика (конструкторсько-технологічна)

• Переддипломна практика

• Захист дипломного проекту (роботи)


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, а також працювати після отримання диплому бакалавра у інженерних, виробничих, експлуатаційних та випробувальних підрозділах машинобудівних, металургійних, метизних, авіабудівних, автомобілебудівних і хімічних виробництв, на підприємствах і в фірмах, які використовують металеві і неметалеві матеріали, в митниці (контроль і експертиза матеріалів), на ювелірних підприємствах. Випускники отримують фундаментальні знання і компетенції для професійної діяльності в якості техніка-технолога по розробці нових високоефективних матеріалів, високоефективних процесів пластичної деформації, об'ємного і поверхневого зміцнення металевих і неметалевих матеріалів, освоєння та використання новітніх методів фізичного та фізико-хімічного впливу на матеріали, техніка-конструктора зі створення автоматизованих комплексів і агрегатів для практичної реалізації способів пластичного деформування, методів фізико-хімічної, термічної та інших видів обробки.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають вміти:

• вирішувати різнопланові інженерні завдання на базі використання новітніх досягнень науки і техніки в галузі матеріалознавства, новітніх металевих і неметалевих, мікро- і нанокристалічних матеріалів, їх виробництва, обробки, сертифікації та утилізації;

• використовувати сучасну комп’ютерну техніку та програмні засоби при виконанні етапів конструкторсько-технологічної підготовки виробництва сучасних конструкційних і функціональних матеріалів і наноматеріалів, композитів, гібридних, надтвердих та інтелектуальних матеріалів і виробів на їх основі;

• ефективно застосовувати методи і засоби випробування, діагностики і контролю якості матеріалів, плівок і покриттів, напівфабрикатів, заготовок, деталей і виробів;

• проводити інженерно-пошукові роботи з використанням дослідного і випробувального устаткування, аналітичної апаратури, комп'ютерного програмного забезпечення для обробки результатів і аналізу отриманих даних;

• ефективно використовувати і вдосконалювати технологічні процеси і обладнання для виробництва, обробки і модифікації матеріалів, наноматеріалів і покриттів, деталей та виробів.