ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Пам’ятка студенту ДДМА

«про організацію навчального процесу на заочному відділенні»


1. Графік навчального процесу.

Навчання на заочному відділенні ДДМА проводиться відповідно до затвердженого графіку навчального процесу і навчального плану. Графіком навчального процесу в учбовому році передбачаються чотири етапи підготовки:

 1. настановні сесії - літня та зимова;
 2. консультації, які проводяться протягом триместрів;
 3. самостійна робота студентів протягом триместрів результатом якої є виконання письмових контрольних робіт з кожної навчальної дисципліни у відповідності із виданими на настановній сесії варіантами завдань;
 4. екзаменаційні сесії - зимова (проміжна, для всіх академічних курсів), весняна (основна, для випускних груп бакалаврату), літня (основна).

2. Дистанційне навчання.

Студенти, які не мають можливості відвідувати заплановані графіком навчального процесу аудиторні заняття на настановній сесії та аудиторні консультації, що проводяться протягом триместрів, можуть навчатись дистанційно з використанням відповідних електронних навчальних ресурсів на WEBпорталах академії: www.dgma.donetsk.ua; moodle.dgma.donetsk.ua(опірні конспекти лекцій; методичні вказівки для виконання лабораторних, практичних, самостійних (контрольних) робіт; перелік літературних або електронних джерел; перелік питань для підготовки до складання екзаменів; приклади екзаменаційних білетів; приклади відповідей на екзаменаційні білети; критерії оцінювання). Крім цього, для студентів заочного відділення викладачі протягом навчального триместру організовують проведення дистанційних консультацій з використанням сучасних «хмарних» технологій, занять по Skype та різноманітних форм електронних засобів спілкування (консультаційні форуми, електронна пошта, тощо).

Якщо окремі студенти, в силу певних обставин, не мають можливості відвідувати першу в навчальному році (проміжну зимову) екзаменаційну сесію, вони повинні скласти всі навчальні дисципліни, заплановані у поточному навчальному році, протягом однієї екзаменаційної сесії (основної весняної або основної літньої, залежно від курсу навчання).


3. Умови складання підсумкового контролю з навчальних дисциплін під час екзаменаційних сесій:

 • підсумковий контроль з екзаменаційної дисципліни складається з двох частин – контрольної та екзаменаційної робіт. При цьому можливі два варіанти: 1) з метою зменшення навантаження під час екзаменаційної сесії студент виконує контрольну роботу протягом навчального триместру, а в день складання екзамену, згідно із затвердженим розкладом сесії, захищає контрольну роботу викладачеві у вигляді усної співбесіди і потім виконує лише екзаменаційну роботу; 2) студент може виконувати обидві частини підсумкового контролю безпосередньо в день складання екзамену, згідно із затвердженим розкладом сесії (написати письмову відповідь на завдання контрольної роботи та захистити її викладачеві, виконати екзаменаційну роботу);
 • підсумковий контроль із залікової дисципліни складається з однієї частини – контрольної роботи, яку студент може виконати протягом навчального триместру і в день складання заліку, згідно із затвердженим розкладом сесії, захистити контрольну роботу викладачеві у вигляді усної співбесіди або виконати контрольну роботу в день складання заліку з подальшим її захистом.

Студенти, які не можуть відвідувати настановні сесії і, відповідно, отримати в аудиторному режимі завдання на контрольні роботи, отримують їх у віддаленому режимі на відповідній кафедральній WEB-сторінці, разом з іншими навчальними матеріалами з учбових дисциплін.


4. Виконання студентами контрольних робіт до початку екзаменаційної сесії є найбільш раціональним підходом до навчального процесу, оскільки частина учбового навантаження зі складання підсумкового контролю переноситься з екзаменаційної сесії на навчальний триместр.

Студенти, які виконують контрольні роботи під час триместру, оформлюють їх, згідно із одержаним варіантом, загальним обсягом не більше 5 стор., як у рукописному, так і роздрукованому вигляді.


5. Передсесійні консультації.

За два тижні перед початком екзаменаційної сесії для студентів, які не освоїли в достатній мірі окремі дисципліни, проводяться додаткові передсесійні консультації по суботах за кожною з дисциплін, згідно із затвердженим розкладом. На додаткових консультаціях викладачами, як правило, здійснюється акцент на організаційних сторонах підсумкового контролю, розглядаються рішення типових практичних задач, надаються відповіді на всі поточні запитання студентів, стосовно матеріалу дисципліни. На передсесійних консультаціях не допускається прийом викладачем захисту контрольних робіт студентів.


6. Підсумковий контроль знань під час екзаменаційної сесії.

Підсумкова оцінка виставляється за рейтинговою 100-бальною, національною та ECTS шкалами.

Якщо навчальна дисципліна закінчується екзаменом, то підсумкова оцінка (від 55 і більше балів) розраховується як середнє арифметичне суми двох оцінок: 1) оцінки за усний захист контрольної роботи (від 0 до 100 балів, позитивна оцінка від 40 і більше балів), 2) оцінки, отриманої за екзаменаційну роботу (від 0 до 100 балів, позитивна оцінка від 40 та більше балів). Якщо навчальна дисципліна закінчується заліком, то підсумкова оцінка (від 55 і більше балів) виставляється лише за результатами усного захисту контрольної роботи.

Викладач наприкінці прийому екзамену (заліку) в той же день оголошує студентам підсумкові оцінки, заповнює залікові книжки.


7. Додаткові заняття понад обсяги встановлені навчальним планом.

7.1 Організація додаткових занять. Якщо студент в силу різних обставин пропустив або проігнорував навчальний процес, йому може бути надана можливість проходження експрес-підготовки по окремих дисциплінах безпосередньо за день до складання екзамену або в день проведення заліку у вигляді додаткових аудиторних занять, що проводяться провідним викладачем вже на платній основі. Для цього, перед початком заліково-екзаменаційної сесії кожний студент оцінює рівень своєї підготовки, і, якщо він вважає його недостатнім з якої-небудь із дисциплін, то він, не пізніше чим за два дні до здачі екзамену (заліку) з даної дисципліні, згідно із затвердженим розкладом, особисто звертається в деканат із заявою на ім'я декана факультету із проханням організувати для нього додаткові заняття. До заяви студент додає квитанцію про оплату додаткових занять (120 грн. – для дисципліни, що закінчується екзаменом і 90 грн. – для дисципліни, що закінчується заліком). Кількість годин додаткових занять по даній дисципліні (від 1 до 4 год.) призначає декан факультету з врахуванням: обсягу навчального матеріалу, складності дисципліни й кількості студентів, що записалися на додаткові заняття. Оплата за додаткові заняття проводиться по виду 7, згідно з реквізитами, виданими студенту в деканаті. Спосіб оплати студент вибирає на свій розсуд, як правило, це оплата у відділеннях будь-яких банків України через готівковий і безготівковий розрахунки.

7.2 Проведення додаткових занять під час екзаменаційної сесії.

За день перед кожним екзаменом передбачається консультація по даній дисципліні. На консультацію мають можливість приходити студенти всієї групи. Протягом даної консультації викладач доводить до відома студентів структуру екзаменаційних білетів, здійснює акцент на певних питаннях і темах дисципліни, дає відповіді на загальні запитання студентів. Тривалість загальної консультації, залежно від активності студентів, може становити від 0,5 до 2 год. По завершенню загальної консультації викладач проводить додаткові заняття з тими студентами, які, згідно з поданими заявами, одержали в декана дозвіл на їхнє проведення.

Якщо в процесі проведення додаткових занять викладач переконався, що окремі студенти в достатній мірі засвоїли навчальний матеріал та в повній мірі доопрацювали контрольну роботу, в цьому разі він може після закінчення додаткових занять прийняти захисти контрольних робіт на оцінку.

Відвідування додаткових занять не гарантує студентам одержання позитивної оцінки за захист контрольної роботи чи складання екзамену, але гарантує те, що студентові буде приділена певна увага і йому будуть роз'яснені найбільш складні моменти даної дисципліни.

Складання екзамену в повному обсязі проводиться для всіх без винятку студентів групи (як тих, що прослухали додаткові заняття, так і тих, що не відвідували їх) наступного дня, відповідно до запланованої розкладом дати складання екзамену.


8. Порядок ліквідації академічних заборгованостей.

Для початку ліквідації академічних заборгованостей за певний період навчального року студент звертається із заявою на ім’я декана факультету із проханням на дозвіл ліквідації академічних заборгованостей. У заяві вказується перелік заборгованостей та вказуються причини, за якими не був виконаний навчальний план у встановлені навчальним графіком терміни.

Планові перездачі академічних заборгованостей за весь навчальний рік плануються одразу наприкінці основної екзаменаційної сесії (весняної або літної) у кількості не менше трьох дат і, далі, починаючи з 1 вересня до 15 жовтня нового навчального року.


9. Організація й проведення курсового та дипломного проектування.

Курсове й дипломне проектування студентів проводиться згідно із навчальним планом спеціальності й затвердженим на кафедрі календарним планом проектування. Підсумкова оцінка за виконаний студентом дипломний або курсовий проект виставляється за результатами публічного захисту проекту особисто його виконавцем в присутності уповноваженої комісії з числа провідних викладачів й фахівців за даною спеціальністю. Дистанційно-віддалені форми захисту курсових та дипломних проектів не допускаються.

У тому випадку, якщо студент не має можливості відвідувати аудиторні консультації з дипломного проектування, він може оформити індивідуальний графік проектування із пріоритетом на дистанційне консультування. Із цією метою студент повинен звернутися з письмовою заявою на ім'я декана.


10. Переведення студентів на наступний навчальний курс.

Всі студенти, які успішно виконали навчальний план поточного учбового року або мають не більш двох академічних заборгованостей за учбовий рік переводяться за наказом ректора на наступний навчальний курс до 30 вересня нового учбового року.

У разі наявності поважної причини студент може звернутися за письмовою заявою до декана факультету з проханням продовжити термін навчання, що, як правило, полягає у перенесення термінів здачі заліково-екзаменаційної сесії, або захисту дипломного проекту на більш пізніший строк.


11. Оформлення академічних відпусток або повторного навчання.

Студенти у разі наявності поважної причини мають право на академічну відпустку. Академічна відпустка надається студенту терміном на 1 календарний рік із збереженням за студентом бюджетної форми навчання. Академічна відпустка може бути надана студенту у разі: незадовільного стану здоров’я, що підтверджується медичною довідкою за формою ВКК; призову на військову службу, що підтверджується повісткою з воєнкомату; необхідності догляду за новонародженою дитиною, що підтверджується свідоцтвом про народження дитини.

Студент, який потребує академічну відпустку, повинен звернутися за письмовою заявою до декана факультету з відповідним проханням, додавши до заяви документ у відповідності із зазначеним вище переліком, який підтверджує необхідність надання академічної відпустки. Після закінчення терміну академічної відпустки студент виводиться з неї за наказом ректора у відповідну групу, як правило молодшу на один курс, з врахуванням академічної різниці.

Якщо студент, який навчається на контрактних умовах, не виконав в повному обсязі річний навчальний план через різні складні обставини, які не можуть бути приводом для надання академічної відпустки (важке матеріальне становище, тривала зайнятість за місцем роботи, тривалий період лікування, сімейні обставини, тощо) і, якщо студент має бажання продовжувати навчання, в цьому разі він може звернутися з письмовою заявою на ім’я ректора із проханням надати йому можливість повторного навчання, додаючи до своєї заяви відповідні підтверджувальні документи (лікарняні довідки, клопотання з місця роботи, тощо).