Збірник наукових праць ДОНБАСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МАШИНОБУДІВНОЇ АКАДЕМІЇ Сборник научных трудов ДОНБАССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ АКАДЕМИИ

 

Вісник
Донбаської державної машинобудівної академії

Вестник
Донбасской государственной машиностроительной академии

Collection of science papers OF THE DONBASS STATE ENGINEERING ACADEMY

№ 3 (39), 2016

Титульна сторінка

Остання сторінка

Вимоги до статей

Офіційний сайт ДДМА www.dgma.donetsk.ua


ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Арендар Л. М., Пілецька С. Т. Аудит формування виробничої собівартості продукції на підприємсті
Аннотации/Анотації/Abstracts

5

Бывшева Л. А., Санжура В. С., Бирюков К. В. Основные тенденции развития рынка труда IT-отрасли в Украине за 2014-2016 годы
Аннотации/Анотації/Abstracts

9

Власюк Т. О. Потенціал зовнішньоторговельного співробітництва України з Єгиптом
Аннотации/Анотації/Abstracts

13

Гитис Т. П. Анализ особенностей оплаты труда в условиях экономического кризиса в Украине
Аннотации/Анотації/Abstracts

20

Гриценко О. В., Качула С. В. Реалізація інноваційної політики у системі бюджетного регулювання в Україні
Аннотации/Анотації/Abstracts

24

Дьячкова Ю. Н., Киселева О. А. Инновационная бизнес-модель как основа конкуренции на современном строительном рынке
Аннотации/Анотації/Abstracts

31

Дьячкова Ю. Н., Родителев П. П. Развитие крипотовалюты Bitcoin и перспективы ее функционирования
Аннотации/Анотації/Abstracts

37

Дятлова В. В., Дятлова Ю. В. Державне регулювання інвестиційного розвитку аграрного сектору національної економіки
Аннотации/Анотації/Abstracts

42

Yeletskykh S. Yа. The methodological imperatives of sustainable development of enterprises
Аннотации/Анотації/Abstracts

48

Єлецьких С. Я., Петрищева К. Г. Оцінка стійкості та надійності банків як один із напрямів забезпечення фінансової безпеки підприємства
Аннотации/Анотації/Abstracts

53

Єлецьких С. Я, Рад Н. С. Фінансове забезпечення функціонування пенсійної системи України в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
Аннотации/Анотації/Abstracts

61

Залознова Ю. С., Петрова І. П., Трушкіна Н. В. Контрактна форма державно-приватного партнерства як інструмент регулювання збутової діяльності вугледобувних підприємств
Аннотации/Анотації/Abstracts

67

Ісікова Н. П. Аналіз існуючих моделей та методів, які використовуються у розвитку дилерських мереж машинобудівних підприємств
Аннотации/Анотації/Abstracts

72

Калініна С. П., Гетьманенко Ю. О. Регулювання ринків праці країн в контексті структурної трансформації глобальної економіки: концептуальний підхід
Аннотации/Анотації/Abstracts

76

Кисельова О. О. Особливості розробки адаптивної стратегії управління фінансовими потоками підприємства
Аннотации/Анотації/Abstracts

81

Коритько Т. Ю., Крук О. М. Процес формування інвестиційної політики підприємства
Аннотации/Анотації/Abstracts

86

Косова Т. Д., Слободянюк О. В. Інституціональні особливості капіталізації страхових компаній України на фондовому ринку
Аннотации/Анотації/Abstracts

91

Куліченко В. О. Інноваційні проекти та програми модернізації системи управління державними фінансами: вимір відносин Україна-ЄС
Аннотации/Анотації/Abstracts

96

Куриляк В. Є. Кластери та наукові парки як ефективний засіб переходу до економіки інноваційного типу
Аннотации/Анотації/Abstracts

101

Крук О. М., Кончатна В. С. Аналіз кошторису видатків бюджетних установ
Аннотации/Анотації/Abstracts

107

Лисяк Л. В., Красільнікова Ю. О. Бюджетна політика у сфері охорони здоров’я як підґрунтя сталого людського розвитку
Аннотации/Анотації/Abstracts

113

Макаренко Н. О., Підгурський М. І., Кенс О. М., Мачинський А., Бжозовсь-кий К., Ковалевский С. В. Порівняльний аналіз тенденцій розвитку світової та польської вищої освіти
Аннотации/Анотації/Abstracts

120

Макогон Ю. В. Стратегия возрождения экономики Донецкой области в посткризисный период в условиях глобализации
Аннотации/Анотації/Abstracts

125

Михайличенко Н. М., Мірошниченко О. О. Проблеми та перспективи Forex-сектору біржової діяльності в умовах України
Аннотации/Анотації/Abstracts

133

Нєнно І. М. Щодо форм візуалізації бізнес-моделей
Аннотации/Анотації/Abstracts

137

Пожуєва Т. О. Роль стратегічних імперативів для економічної захищеності підприємств запорізького металургійного комплексу
Аннотации/Анотації/Abstracts

142

Popova O. Y., Kulakov O. O. Investments of industrial enterprises for energy saving
Аннотации/Анотації/Abstracts

147

Рекова Н. Ю., Волошина О. В. Сучасний фінансовий стан машинобудівних підприємств України
Аннотации/Анотації/Abstracts

152

Сальникова Т. В. Удосконалення механізму фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні
Аннотации/Анотації/Abstracts

159

Стеблянко І. О. Державна інвестиційна підтримка регіонального розвитку національної економіки
Аннотации/Анотації/Abstracts

165

Ткаченко А. М., Бакута А. В. Управління проектами логістизації підприємств машинобудування
Аннотации/Анотації/Abstracts

171

Тропіна В. Б. Імперативи фінансової політики сталого розвитку України
Аннотации/Анотації/Abstracts

179

Хаджинов І. В. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств Донецької області в умовах АТО
Аннотации/Анотації/Abstracts

183

Хаджинова О. В., Заіка Ю. А. Теорії управління економічною поведінкою підприємств
Аннотации/Анотації/Abstracts

188

Шевченко В. В. Раціоналізаторська діяльність в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення
Аннотации/Анотації/Abstracts

192

Шелест О. Л. Пенсійне забезпечення у системі соціального захисту населення
Аннотации/Анотації/Abstracts

197

Шубная Е. В., Волошина Е. А. Особенности экспортной деятельности машиностроительных предприятий Украины и перспективы их выхода на новые целевые рынки
Аннотации/Анотації/Abstracts

202

Борисова С. Є. Формування механізму антикризового ризик-менеджменту в банківській діяльності
Аннотации/Анотації/Abstracts

207

Балашова О. В., Борисова С. Є., Пономаренко Т. С. Аналіз активних і пасивних операцій банку
Аннотации/Анотації/Abstracts

213

Кузнєцов В. Ю. Концептуальні положення з організаційно-економічного забезпечення енергетичної ефективності поведінки промислового підприємства
Аннотации/Анотації/Abstracts

217

Бурлуцький С. В., Макуха О. М. Теоретичні підходи до формування структури механізму соціальної підтримки
Аннотации/Анотації/Abstracts

224

Акімова О. В. Методичне забезпечення виявлення сумнівних фінансових операцій в системі фінансового моніторингу
Аннотации/Анотації/Abstracts

229

АНОТАЦІЇ

235

АВТОРИ

260

СКОРОЧЕННЯ

262

НА ГОЛОВНУ