ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Положення про студентське самоврядування

Ми, студенти Донбаської державної машинобудівної академії (ДДМА), об’єднуємося для всебічного розвитку й удосконалювання студентського життя Академії й повноцінної реалізації особистості в сучасному суспільстві.

Офіційна назва суспільного об'єднання студентів ДДМА – орган громадської самодіяльності «Студентське самоврядування Донбаської державної машинобудівної академії».

Скорочена назва – «Студентське самоврядування ДДМА» (ССВ ДДМА).

Місце знаходження органу громадської самодіяльності «Студентське самоврядування ДДМА»: Україна, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72.

Сфера діяльності: студентське життя ДДМА.

Основним документом, що регламентує діяльність студентського самоврядування ДДМА, є положення «Про студентське самоврядування ДДМА» (далі – Положення).

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це Положення розроблено на основі Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України (наказ Міністерства освіти і науки України № 1010 від 15.11.2007) та Положення про студентське самоврядування ДДМА, прийнятого Конференцією трудового колективу ДДМА (протокол № 3 від 29.04.2004).

Положення «Про студентське самоврядування ДДМА» регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування в Донбаській державній машинобудівній академії.

Студентське самоврядування в ДДМА є гарантованим державою правом студентів, магістрантів, аспірантів (далі – студенти) самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

1.2 Студентське самоврядування – це громадське об'єднання студентів ДДМА, що є добровільним, самокерованим, некомерційним формуванням, створеним за ініціативою студентів ДДМА на основі спільності їхніх інтересів для реалізації цілей і завдань, зазначених у цьому Положенні. Органи студентського самоврядування вирішують питання, які належать до їхньої компетенції після узгодження з ректором ДДМА. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Законами «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом ДДМА, цим Положенням та іншими нормативними документами й не дублюють профспілкову організацію, користуються допомогою й підтримкою ректорату й профспілкового комітету.

1.3 Студентське самоврядування планує свою роботу на основі поваги до людської гідності й інтересів особистості. Студентське самоврядування здійснює свою діяльність на основі прозорості й публічної звітності про результати своєї діяльності.

1.4 Студентське самоврядування для досягнення статутних цілей здійснює будь-які види діяльності, що не суперечать чинному законодавству й Статуту ДДМА.

1.5 Студентське самоврядування за своєю організаційно-правовою формою є органом громадської самодіяльності.

1.6 Вищим органом керівництва студентського самоврядування є Конференція студентів і аспірантів ДДМА (далі – Конференція ДДМА).

1.7 Студентське самоврядування забезпечує реалізацію навчально-виховної функції вищого навчального закладу (ВНЗ), організацію позанавчальної роботи зі студентами й участь студентів у керуванні ВНЗ на основі взаємодії з адміністрацією ДДМА на всіх рівнях структури керування Академією.

1.8 Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

1.9 Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів і молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

2 ЦІЛІ Й ЗАВДАННЯ

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування в них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання в студентської молоді соціальної активності.

Студентське самоврядування ДДМА ставить собі за мету й вирішує завдання:

2.1 Мета – організація системної роботи й проведення заходів щодо пріоритетних функціональних напрямів студентського життя.

Завдання:

2.1.1 Навчально-адміністративний напрям. Аналіз ефективності реалізації навчального процесу, подання пропозицій щодо оптимізації розкладу іспитів і заліків; участь у призначенні стипендій; проведення конкурсів, складання рейтингів; організація курсів, семінарів; надання студентам інформації щодо можливостей додаткової освіти; розроблення й проведення заходів щодо підвищення відповідальності студентів за своєчасне виконання ними навчальних планів; надання сприяння в проведенні конкурсів й інших заходів, що стимулюють навчальну активність і саморозвиток особистості студентів і т. д.

2.1.2 Науковий напрям. Виявлення наукового потенціалу студентів; організація заходів, що стимулюють наукову активність студентів; інформування про проведення внутрішніх і міжвишівських наукових конкурсів, олімпіад; проведення дискусійних клубів; надання інформації щодо можливостей наукових публікацій і участі в наукових проектах; випуск наукових студентських збірників; участь у організації наукових конкурсів і предметних олімпіад для студентів, включаючи олімпіади всеукраїнського рівня; взаємодія з науковими товариствами й гуртками всіх факультетів, науково-дослідним сектором ДДМА; збирання й аналіз даних щодо участі студентів Академії в наукових заходах за межами України тощо.

2.1.3 Соціально-побутовий напрям. Організація матеріальної допомоги пільговим категоріям тих, хто навчається, у тому числі молодим родинам студентів і аспірантів; систематизування інформації щодо відпочинку й лікування в санаторіях і пансіонатах; моніторинг стану навчальних аудиторій, підприємств громадського харчування на території ДДМА, умов проживання в студентських гуртожитках; організація банку даних щодо оренди квартир у приватному секторі м. Краматорська й аналізування умов проживання в них; систематизація інформації про можливості працевлаштування під час навчання у ВНЗ і випускників; створення банку даних щодо випускників ДДМА; сприяння у влаштуванні на роботу студентів у позанавчальний і канікулярний час та в працевлаштуванні випускників; організація круглих столів із роботодавцями – представниками бізнесу й державного сектора; надання допомоги деканатам у створенні нормальної морально-психологічної атмосфери у взаєминах між викладачами й студентами; забезпечення належної уваги до проблем і подій у студентському середовищі; організація суботників чистоти, порядку й озеленення тощо.

2.1.4 Спортивний напрям. Пропагування здорового способу життя; надання студентам інформації про можливості занять фізкультурою й спортом; участь у проведенні міжфакультетських, міжвишівських спортивних змагань; участь в організації виїздів спортивних команд на міжміські змагання; участь у організації секцій і спортивних клубів за інтересами тощо.

2.1.5 Культурно-масовий напрям. Організація культурно-масових заходів; стимулювання самодіяльності студентів; надання сфері культурного саморозвитку студентів системного характеру; надання інформації й організація відвідувань музеїв, театрів, виставок, дискотек, екскурсій тощо.

2.1.6 Інформаційно-аналітичний напрям. Проведення моніторингу навчальних, соціальних і культурних проблем; аналізування програм із поліпшення умов навчання, побуту й відпочинку студентів; проведення творчих конкурсів, рейтингових досліджень: «Краща група факультету», «Кращий куратор» тощо; розміщення інформації про студентське життя ДДМА в ЗМІ й інтернет-просторі тощо.

2.1.7 Напрям охорони громадського порядку. Організаціяя роботи оперзагону Академії й гуртожитків.

2.2 Мета – організація системної роботи з удосконалювання механізмів студентського самоврядування на рівні студентської групи, факультету, ДДМА.

Завдання:

2.2.1 Об'єднання всіх навчальних, культурно-масових, інтелектуально розвивальних і спортивних заходів у єдину виховну систему.

2.2.2 Розвиток студентських рад факультетів і формування стійкого механізму їх взаємодії з деканатами факультетів і ректоратом Академії.

2.2.3 Проведення міжфакультетських змагань і конкурсів у поєднанні зі зміцненням загального корпоративного духу ДДМА.

2.2.4 Формування механізмів мотивації студентів до активної громадської роботи в студентських групах і посилення ролі старост студентських груп, профоргів.

2.3 Мета – сприяння реалізації внутрішнього потенціалу студентів, забезпечення реальної наповнюваності прав студентського самоврядування, визначених нормативними документами.

Завдання:

2.3.1 Інформування студентів про можливості студентського самоврядування для реалізації студентських ініціатив, проведення консультацій щодо механізму їхньої реалізації й допомога в організації.

2.3.2 Створення товариств за інтересами (секцій, клубів тощо) для повноцінного задоволення різнобічних потреб студентів у спілкуванні й самореалізації, забезпечення гласності й доступності інформації про напрями діяльності студентського самоврядування.

2.3.3 Залучення студентів до активної участі в різних сферах громадського життя ДДМА.

2.4 Мета – представлення інтересів студентів перед адміністрацією ДДМА.

Завдання:

2.4.1 Консультування студентів із питань їхніх прав і обов'язків, надання студентам інформації щодо механізмів захисту їхніх прав і відповідальності за порушення норм поводження у ВНЗ.

2.4.2 Створення й удосконалювання механізму конструктивної взаємодії студентського самоврядування з адміністрацією ДДМА на всіх рівнях системи керівництва ВНЗ (Конференція ДДМА, вчена рада, ректорат, профспілковий комітет, деканати факультетів, кафедри й адміністративні служби ДДМА).

2.4.3 Участь представників студентського самоврядування ДДМА в діяльності з підготовки документів, що стосуються стратегічно важливих для ДДМА рішень, проблем студентського життя, прав студентів, а також участь у вирішенні питань призначення стипендій та дисциплінарної відповідальності студентів (адміністративне стягнення, відрахування з ВНЗ).

2.4.4 Організація взаємодії з представниками громадськості, органами державної влади й місцевого самоврядування з представлення й захисту інтересів студентів.

2.4.5 Проведення заходів, спрямованих на налагодження й зміцнення міжвишівських і міжнародних зв'язків; обмін досвідом зі студентськими організаціями інших ВНЗ.

2.5 Мета – підвищення ефективності навчально-виховного процесу у ВНЗ.

Завдання:

2.5.1 Сприяння ректорату, деканатам факультетів й іншим підрозділам ДДМА в проведенні ними заходів.

2.5.2 Проведення заходів для аналізування ефективності й підвищення рівня навчально-виховного процесу (опитування, рейтинги, конкурси, круглі столи, зустрічі з роботодавцями – представниками бізнесу й державного сектора тощо).

2.5.3 Організація зустрічей і консультацій студентів із професорсько-викладацьким складом, адміністрацією й випускниками ДДМА.

2.5.4 Вироблення пропозицій із підвищення якості навчального процесу з урахуванням вимог ринку, наукових і професійних інтересів студентства. Подання цих пропозицій до адміністрації ДДМА для їх подальшого розвитку й впровадження на практиці.

2.5.5 Організація заходів, спрямованих на формування цільної високоморальної особистості студента (підтримування ветеранів, участь у благодійних акціях, робота в підшефних школах, зустрічі з провідними діячами науки, культури й мистецтва тощо).

2.6 Мета – формування активної життєвої й громадянської позиції студентства.

Завдання:

2.6.1 Організація заходів, спрямованих на формування в студентів системного мислення, розвиток навичок вираження й відстоювання своїх поглядів (дискусійні клуби, конкурси ораторського мистецтва тощо).

2.6.2 Організація заходів, спрямованих на розширення освітнього й культурного кругозору студентів (екскурсії, виставки, публічні лекції тощо).

2.6.3 Організація заходів, спрямованих на формування поважного ставлення до різних культур і зміцнення міжнаціональних відносин (вечори національних культур, концерти, зустрічі тощо).

2.6.4 Організація зустрічей із представниками громадськості, органів державної влади й молодіжних організацій стосовно проблем, що цікавлять студентство.

2.6.5 Проведення заходів, спрямованих на формування поважного ставлення до історії ДДМА, і тих, що сприяють збереженню, зміцненню й розвитку традицій alma mater.

2.7 Мета – пропаганда здорового способу життя.

Завдання:

2.7.1 Проведення просвітницької роботи про можливості людського організму, особливості його функціонування, взаємозв'язок фізичного, психологічного й духовного здоров'я людини.

2.7.2 Організація заходів, спрямованих на роз'яснення наслідків наркоманії, алкоголізму й куріння.

2.7.3 Підбір і надання інформації студентам щодо проблем екології мислення, здорового харчування, фізичної активності, особистої гігієни, режиму дня, планування родини й т. д.

3 УЧАСНИКИ

3.1 Учасниками студентського самоврядування є студенти ДДМА, магістранти й аспіранти, що підтримують цілі й завдання студентського самоврядування й добровільно беруть участь у його заходах без обов'язкового оформлення умов своєї участі.

3.2 Учасниками студентського самоврядування є також особи, які внесли значний внесок у його розвиток й прийняті в почесні учасники студентського самоврядування на Конференції.

3.3 Учасники мають рівні права, виконують рівні обов'язки й не можуть бути дискриміновані за расовою, релігійною, соціальною й іншою приналежністю.

3.4 Участь у діяльності студентського самоврядування є громадською роботою на користь колективу студентів ДДМА й має безоплатний характер.

3.5 Учасники студентського самоврядування (далі – учасники) мають право:

 • обирати й бути обраними в органи студентського самоврядування;
 • брати участь у керуванні ДДМА через органи студентського самоврядування;
 • виступати з особистими ініціативами щодо розвитку студентського самоврядування й одержувати підтримку з їх реалізації;
 • виступати з пропозиціями щодо удосконалювання роботи студентського самоврядування;
 • використовувати можливості студентського самоврядування для самореалізації;
 • ухвалювати акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;
 • проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • сприяти працевлаштуванню осіб, які навчаються в Академії та її структурних підрозділах;
 • виконувати інші функції.

3.6 За погодженням із органом студентського самоврядування в Академії ухвалюється рішення про:

 • відрахування осіб, які навчаються в Академії та її структурних підрозділах, і їх поновлення на навчання;
 • переведення осіб, які навчаються в Академії та її структурних підрозділах за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб;
 • переведення осіб, які навчаються в Академії та її структурних підрозділах за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
 • призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами;
 • поселення осіб, які навчаються в Академії та її структурних підрозділах, у гуртожиток і виселення з гуртожитку;
 • затвердження рішень із питань студентських містечок і гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Академії та її структурних підрозділах.

3.7 Для реалізації своїх завдань представники студентського самоврядування обираються до складу вчених рад факультету, Академії, конференції факультету й Академії, у кількості не менше як 10 відсотків від складу вищезазначених виборних органів, на конференціях студентів і аспірантів факультетів відповідно до квот, визначених вченою радою Академії.

3.8 Учасники студентського самоврядування зобов'язані дотримуватися чинного законодавства.

3.9 Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів і аспірантів Академії, на якій:

 • ухвалюється Положення про студентське самоврядування;
 • обираються виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховуються їхні звіти;
 • визначаються структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.
4 СТРУКТУРА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

4.1 Студентське самоврядування як самокерована структура не має над собою вищих органів. Для ефективної організації своєї діяльності студентське самоврядування формує представницькі органи керування.

4.2 Органи керування студентського самоврядування формуються на виборній основі.

4.2.1 Вибори органів керування студентського самоврядування проводяться раз на два роки.

4.2.2 Строк повноважень органів керування студентського самоврядування – до моменту формування нового складу органів керування.

4.3 Органи керування студентського самоврядування формуються за схемою: студентська група – факультет (гуртожиток) – Академія. Основною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група.

4.4 Студентська рада академічної групи є структурним підрозділом і органом керування студентського самоврядування на рівні академічної групи. До складу студентської ради академічної групи входять: староста; відповідальний за навчально-інформаційну роботу; відповідальний за культурно-масову роботу; відповідальний за спортивну роботу.

4.4.1 Функції студентської ради академічної групи:

 • представлення інтересів студентів перед адміністрацією факультету;
 • сприяння вирішенню питань, що виникають у студентів групи;
 • інформування студентів про заходи, проведені студентським самоврядуванням;
 • сприяння деканатам факультетів у проведенні ними різних заходів, створення нормальної морально-психологічної атмосфери у взаєминах між викладачами й студентами на основі принципу партнерства;
 • представлення інтересів студентів групи в студентській раді факультету;
 • організація позанавчальних заходів, спрямованих на підвищення професійних навичок студентів за професійною спеціалізацією (тематичні круглі столи, зустрічі, виставки, тренінги тощо);
 • організація культурно-масових заходів;
 • організація й проведення інших заходів за напрямами діяльності.

4.4.2 Староста є представником учасників студентського самоврядування, що навчаються в одній студентській групі (далі – учасники групи).

4.4.3 Порядок обрання студентської ради академічної групи. Староста групи, відповідальний за навчально-інформаційну роботу, відповідальний за культурно-масову роботу, відповідальний за спортивну роботу обираються учасниками групи зі свого складу на загальних зборах групи в перший тиждень загальноакадемічних виборів шляхом прямого відкритого голосування.

4.4.4 Староста починає виконання своїх повноважень із моменту оголошення результатів виборів.

4.4.5 Рішення про перевибори старости може бути прийняте в разі:

 • подання більшістю студентів групи клопотання про переобрання старости;
 • добровільної відмови від виконання своїх повноважень;
 • мотивованого подання деканату.

4.5 Студентська рада факультету (далі – СРФ) є структурним підрозділом і органом керування студентського самоврядування на рівні факультету Академії. До складу СРФ входять: голова СРФ, відповідальний за навчальну роботу, відповідальний за наукову роботу, відповідальний за культурно-масову роботу, відповідальний за спортивну роботу, відповідальний за інформаційно-аналітичну роботу (прессекретар) та ін.

4.5.1 Функції студентської ради факультету:

 • безпосередня взаємодія з деканом навчального підрозділу з усіх питань, що стосуються студентського життя факультету;
 • планування й проведення комплексу заходів за всіма напрямами діяльності студентського самоврядування на рівні факультету;
 • представлення інтересів учасників навчального підрозділу в студентській раді Академії.

4.5.2 Порядок обрання студентської ради факультету. Голова СРФ, відповідальний за навчальну роботу, відповідальний за культурно-масову роботу, відповідальний за спортивну роботу, відповідальний за наукову роботу, відповідальний за інформаційно-аналітичну роботу (прессекретар) обираються на Конференції студентів і аспірантів факультету шляхом прямого відкритого голосування. Рішення ухвалюється простою більшістю голосів.

4.6 Студентська рада гуртожитку (далі – СРГ) є структурним підрозділом і органом керування студентського самоврядування на рівні студентського гуртожитку. До складу СРГ входять голова студентської ради гуртожитку, відповідальний за культурно-масову роботу, відповідальний за спортивну роботу, відповідальний за санітарний стан, командир оперативного загону та ін.

4.6.1 Функції студентської ради гуртожитку:

 • безпосередня взаємодія з деканом навчального підрозділу й адміністративно-господарськими службами з усіх питань, що стосуються студентського життя в гуртожитку;
 • планування й проведення комплексу заходів за всіма напрямами діяльності студентського самоврядування на рівні студентського гуртожитку;
 • представлення інтересів студентів і аспірантів, що проживають у гуртожитку, у студентській раді Академії.

4.6.2 Порядок обрання студентської ради гуртожитку. Голова студентської ради гуртожитку, відповідальний за культурно-масову роботу, відповідальний за спортивну роботу, відповідальний за санітарний стан, командир оперативного загону обираються на загальних зборах гуртожитку шляхом прямого відкритого голосування. Рішення ухвалюється простою більшістю голосів.

4.7 Конференція факультету (загальні збори) є вищим органом керування студентського самоврядування на рівні факультету.

4.8 Конференція ДДМА є вищим органом керування студентського самоврядування на рівні Академії.

4.9 Для виконання рішень Конференції й здійснення статутної діяльності студентського самоврядування в період між конференціями в межах своїх повноважень діє студентська рада Академії (далі – рада) – вищий виконавчий орган студентського самоврядування.

4.9 Рада формується з непарної кількості учасників, що обираються на Конференції: голови ради студентського самоврядування; заст. голови із загальнокоординаційних питань; заст. голови з роботи з факультетами, що відповідає за навчальну й наукову роботу в Академії; заст. голови з роботи з гуртожитками; заст. голови із соціально-побутових питань (служба зайнятості); заст. голови з інформаційно-аналітичної роботи; голови студклубу; відповідального за спортивно-масову роботу; прессекретаря та голів студентських рад факультетів.

5 КОНФЕРЕНЦІЯ ДДМА

5.1 Конференція проводиться щорічно в строки, які встановлює студентська рада Академії, а саме: звітна Конференція – щороку, а звітно-виборна – 1 раз на два роки (за винятком виключних ситуацій).

5.2 Інформація про дату проведення й порядок денний Конференції доводиться до старост і розміщується на інформаційних носіях студентського самоврядування (сайт, друковані видання, інформаційні стенди тощо) не пізніше, ніж за тиждень до її проведення.

5.3 У Конференції беруть участь делегати, обрані учасниками в навчальних підрозділах і гуртожитках відповідно до квот, які встановлює студентська рада Академії.

5.4 Делегати факультетів проходять реєстрацію. Кожний зареєстрований делегат при голосуванні має право одного голосу.

5.5 До виняткової компетенції Конференції відносяться:

обрання учасників студентського самоврядування для формування студентської ради Академії;

обрання голови студентського самоврядування;

обрання членів вченої ради ДДМА, вчених рад факультетів, делегатів на Конференцію трудового колективу ДДМА та конференцій трудових колективів факультетів від студентів і аспірантів ДДМА відповідно до квот, які встановлює вчена рада ДДМА;

рішення про внесення виправлень до цього Положення.

5.6 До порядку денного Конференції в обов'язковому порядку включаються такі питання:

 • звіт про діяльність студентського самоврядування за рік;
 • обговорення звіту;
 • прийняття резолюції за звітом, що містить оцінку діяльності студентського самоврядування й пропозиції з його розвитку;
 • вибори учасників студентського самоврядування для формування студентської ради Академії;
 • вибори голови студентського самоврядування.

5.7 До порядку денного Конференції можуть бути включені й інші питання, що належать до компетенції Конференції.

5.8 Рішення на Конференції ухвалюються таємним голосуванням, якщо інше не встановлено Конференцією.

5.9 Рішення Конференції вважаються легітимними в разі реєстрації не менше половини від загальної кількості обраних делегатів.

5.10 Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 30 відсотків студентів ДДМА.

6 СТУДЕНТСЬКА РАДА АКАДЕМІЇ

6.1 Студентська рада Академії (далі – рада) – вищий виконавчий орган студентського самоврядування.

6.2 Рада здійснює такі функції:

 • розроблення й реалізація (після затвердження Конференцією) плану заходів на рік із досягнення цілей студентського самоврядування, зазначених у цьому Положенні;
 • координація заходів студентського самоврядування;
 • забезпечення проведення єдиної політики за напрямами діяльності на всіх рівнях керування студентського самоврядування;
 • ведення системної роботи з досягнення поставлених цілей;
 • вирішення оперативних питань поточної діяльності студентського самоврядування.

6.3 Рада здійснює свої функції в період між Конференціями.

6.4 Керівництво діяльністю ради, а також представлення інтересів студентського самоврядування, у тому числі на міжвишівському рівні, здійснює голова студентського самоврядування.

6.4. 1 Голова студентського самоврядування обирається на Конференції студентів і аспірантів ДДМА.

6.5 Рада формується з:

 • голови студентського самоврядування;
 • заст. голови із загальнокоординаційних питань;
 • заст. голови з роботи з факультетами, що відповідає за навчальну й наукову роботу в Академії;
 • заст. голови з роботи з гуртожитками;
 • заст. голови із соціально-побутових питань (служба зайнятості);
 • заст. голови з інформаційно-аналітичної роботи;
 • голови студклубу;
 • відповідального за спортивно-масову роботу;
 • прессекретаря;
 • голів студентських рад факультетів.

6.6 На час своєї відсутності голова призначає одного з членів студентської ради Академії виконувачем обов'язків голови.

6.7 Для забезпечення своїх функцій Рада може формувати й інші підрозділи (секретаріат, пресслужбу тощо).

7 ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ ДДМА, ВЧЕНИХ РАД ФАКУЛЬТЕТІВ, ДЕЛЕГАТІВ НА КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ДДМА ТА КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ ФАКУЛЬТЕТІВ ВІД СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ ДДМА

7.1 До складу вченої ради ДДМА, вчених рад факультетів, Конференції трудових колективів ДДМА й факультетів входить не менше як 10 відсотків – виборні представники з-поміж осіб, які навчаються в Академії (студенти й аспіранти).

7.2 Виборні представники з-поміж студентів і аспірантів, обираються вищим органом студентського самоврядування (Конференцією) осіб, які навчаються в Академії, за поданням вищих органів студентського самоврядування факультетів (Конференцій (зборів)) відповідно до квот, які встановлює вчена рада Академії.

8 ЗАСІДАННЯ Й ЗБОРИ

8.1 Регламент засідань студентської ради Академії, студентської ради факультету, студентської ради гуртожитку, студентської ради академічної групи:

 • у межах своєї діяльності виконавчі органи студентського самоврядування проводять регулярні збори або оперативні наради;
 • на регулярних зборах повинні бути присутніми всі члени студентського самоврядування відповідних підрозділів. На зборах також можуть бути присутніми з дозволу керівника відповідного органа будь-які зацікавлені особи;
 • підготовку зборів, матеріалів для нього й протоколів здійснює голова студентського самоврядування підрозділу;
 • засідання проводяться 1 раз на місяць;
 • черговість розгляду питань визначається порядком денним засідання;
 • реєстрація присутніх на засіданні здійснюється секретаріатом;
 • рішення на зборах виконавчих органів ухвалюються шляхом голосування;
 • кожний учасник відповідного органа має тільки один голос. Право голосу не може бути передано іншій особі;
 • голосування є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від зареєстрованих членів відповідного підрозділу;
 • рішення ухвалюється простою більшістю голосів від кількості присутніх членів із правом голосу, якщо збори не вирішать інакше;
 • постанови підписуються головою студентського самоврядування. Постанови студентської ради Академії можуть бути припинені або скасовані тільки Конференцією.
9 ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ ДДМА ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

9.1 Адміністрація ДДМА має право:

 • отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
 • скликати позачергову Конференцію студентів і аспірантів чи збори мешканців гуртожитків у разі недотримання органами студентського самоврядування Статуту ДДМА та Положення про студентське самоврядування ДДМА;
 • брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

9.2 Адміністрація вищого навчального закладу зобов’язана:

 • створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відвести місце для встановлення інформаційних стендів тощо;
 • інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів ДДМА;
 • надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування в Академії.

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені вченою радою ДДМА в розмірі не менше ніж 0,5 відсотка коштів спеціального фонду Академії. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і повноважень. Не менш як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в Академії.

10 МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

10.1 Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

10.2 Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням із адміністрацією вищого навчального закладу.

Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу ДДМА та держави.

11 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1 Положення про студентське самоврядування набуває чинності наступного дня після затвердження на Конференції трудового колективу ДДМА.

11.2. Виправлення до Положення про студентське самоврядування розглядаються на щорічних Конференціях студентів і аспірантів, приймаються у встановленому порядку на Конференції студентів і аспірантів і затверджуються на Конференції трудового колективу ДДМА.


ПОЛОЖЕННЯ ПРO СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ДОНБАСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МАШИНОБУДІВНОЇ АКАДЕМІЇ