ENG
 • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

 • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

 • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

 • Важлива не кількість знань, а якість їх.

 • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

 • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

 • Бич людини - це уявлюване знання.

 • Знання - сила.

 • Знання - знаряддя, а не ціль.

 • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Наукова робота ІіІГ

На кафедрі ІіІГ виконуються дві держбюджетні теми другої половини робочого дня. За однією з тем отримано патенти на винаходи (доц. О. А. Костіков, доц. С. Л. Загребельний), за другою темою результати впроваджено в навчальний процес кафедри (розроблено комп’ютерну програму для дистанційного тестування знань студентів за допомогою Інтернету – доц. С. Л. Загребельний).

 

Публікації кафедри за останні 5 років

 

 1. Загребельний, С. Л. Інформаційно-комунікативні технології в навчально-виховному процесі як педагогічна проблема / С. Л. Загребельний // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – Вип. LV, ч. ІІІ / за заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – С. 12–18.
 2. Загребельний, С. Л. Особливості профорієнтаційної роботи на сучасному етапі / С. Л. Загребельний, О. О. Загребельна // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – Вип. LVІ. – С. 92–99.
 3. Загребельный, С. Л. Применение нейронных сетей для составления прогноза финансового состояния предприятия / С. Л. Загребельный, Т. В. Решетняк // Вісник ДДМА : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2011. – № 2 (8Е). – C. 246–252.
 4. Загребельний, С. Л. Впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес вищої школи / С. Л. Загребельний // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. – Слов’янськ : СДПУ, 2012. – Вип. LX, ч. ІІ / за заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – С. 30–36.
 5. Загребельний, С. Л. Використання відеороликів у навчальному процесі вищої школи / С. Л. Загребельний // зб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Ч. 4. – С. 91–97. – (Педагогічні науки).
 6. Загребельний, С. Л. Застосування програми UVScreenCamera для розробки навчальних відеороликів з інформатики / С. Л. Загребельний // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : зб. наук. пр. за мат-ми IV наук.-практ. конф. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2012. – С. 141–145.
 7. Загребельный, С. Л. Программирование на языке С++ в среде Visual Studio 2010 : учебное пособие / С. Л. Загребельный, А. В. Колот. – Краматорск : ДГМА, 2012. – 148 с. – ISBN 978-966-379-545-4.
 8. Загребельный, С. Л.Основы визуального программирования в среде Visual Studio 2010 : учебное пособие / С. Л. Загребельный, А. А. Костиков, В. Э. Миринский. – Краматорск : ДГМА, 2012. – 160 с. – ISBN 978-966-379-599-7.
 9. Загребельный, С. Л.Использование среды Visual Studio 2010 для построения графиков функций на языке программирования С++ / С. Л. Загребельный, В. Н. Черномаз // Современные информационные технологии, средства автоматизации и электропривод : сб. тезисов науч. тр. по мат-лам Всеукр. науч.-техн. конф., посв. 60-летию ДГМА. – Краматорск : ДГМА, 2012. – С. 117–
 10. Загребельный, С. Л.Применение нейронных сетей для составления прогноза финансового состояния предприятия / С. Л. Загребельный, Т. В. Решетняк, И. И. Сташкевич // Нейромережеві технології та їх застосування : зб. пр. Міжнар. наук. конф. / під заг. ред. проф. С. В. Ковалевського. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – С. 138–143.
 11. Загребельний, С. Л.Застосування інноваційних технологій з метою оптимізації процесу навчання / С. Л. Загребельний, О. О. Загребельна // зб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Ч. 1. – С. 124–131. – (Педагогічні науки).
 12. Загребельный, С. Л.Компьютерное тестирование знаний студентов как один из инструментов повышения качества образования в техническом вузе / С. Л. Загребельный, Е. А. Загребельная // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – № 2 (285). – С. 37–46. – (Педагогічні науки).
 13. Загребельный, С. Л.Основы системного анализа : пособие для студентов специальности «Системы и методы принятия решений» / С. Л. Загребельный, Л. В. Белевцов. – Краматорск : ДГМА, 2014. – 156 с. – ISBN 978-966-379-666-6.
 14. Загребельний, С. Л.Чисельні методи мовою програмування С++ у середовищі Microsoft Visual Studio 2010 : посібник для студентів напряму 040303 «Системний аналіз», 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 6.092501 «Автоматизоване керування технологічними процесами» / С. Л. Загребельний, В. М. Черномаз, О. А. Костіков. – Краматорськ : ДДМА, 2014. – 152 с. – ISBN 978-966-379-684-0.
 15. Загребельний, С. Л.Інноваційна діяльність класного керівника сучасної школи в напрямку здоров’язбережувальних технологій / С. Л. Загребельний, О. О. Загребельна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : зб. наук. пр. / гол. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 4 (38). – С. 202–212.
 16. Загребельний, С. Л.Порівняльний аналіз автоматизованих систем управління навчанням Moodle і "Universys ws" / С. Л. Загребельний, А. Лях // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : зб. наук. пр. / гол. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 409–415.
 17. Загребельний, С. Л.Онлайн-тестування знань студентів – інноваційна форма дистанційної освіти / С. Л. Загребельний, О. О. Загребельна, О.А. Костіков // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : зб. наук. пр. / гол. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (46). –  С. 323–329.
 18. Проектирование разверток сферических поверхностей из листового металла / С. С. Красовский, В. В. Хорошайло, А. В. Кабацкий, С. А. Бабенко // Мат-ли VIII Міжнар. наук.-техн. конф. – Краматорськ : ДДМА, 2010.
 19. К вопросу проектирования разверток сферических поверхностей из листового металла / С. С. Красовский, В. В. Хорошайло, А. В. Кабацький, С. А. Бабенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – 3/1 (45).
 20. Предварительная диагностика твердосплавных пластин, основанная на методе термоэдс / С. С. Красовский, С. А. Бабенко, В. В. Хорошайло, В. П. Полупанов // Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку : мат-ли ІХ Міжнар. наук.-техн. конф. – Краматорськ : ДДМА, 2011.
 21. Красовский, С. С. Импульсно-фрикционные гайковерты / С. С. Красовский, В. В. Хорошайло // Мат-ли ХІ Міжнар. наук.-техн. конф. – Краматорськ, 2013.
 22. Красовский, С.С. Теоретические исследования редкоударного гайковерта для затяжки крупных резьбовых соединений / С. С. Красовский, В. В. Хорошайло // Мат-ли ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. – Софія, 2013.
 23. Костиков, А. А.Способ теплоизоляции зеркала метала прибылей крупных стальных отливок / О.А. Вейнова, А. А. Костиков, А. А. Кузнецов // Литейное производство. – 2011. - № 9. – С. 14–16.
 24. Слоистые соединения графита / А. Н. Довгаль, А. А. Костиков, А. А. Кузнецов, В. Н. Черномаз // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №6/5 (60). – С.32–
 25. Физико-механические свойства слоистых соединений графита / А.Н.Довгаль, А. А. Костиков, А. А. Кузнецов, В. Н. Черномаз // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – № 1/5 (61). – С. 41–
 26. О совершенствовании преподавания вопросов динамики относительного движения в курсе классической механики технического вуза. Применение электромеханических аналогий к изложению линеаризованных моделей / А. В. Периг, Е. А. Чурилов, А. Н. Стадник, А. А. Костиков // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Машиностроение, материаловедение. – Пермь : ПНИПУ, 2013. – Т. 15, № 4. – С. 104–113. – ISSN 2224-9877.
 27. Промышленные испытания теплоизоляционного материала на основе слоистых соединений графита / А. Н. Довгаль, А. А. Костиков, А. А. Кузнецов, В. Н. Черномаз // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – Т. 3, № 1 (69). – С. 30–34.
 28. Костіков, А. А.Чисельні методи в інформатиці : навч. посіб. / В . М.Черномаз, О. А. Костіков, М . В. Брус. – Краматорськ : ДДМА, 2013. – 120 с. – ISBN 978-966-379-631-4.
 29. Kostikov, A. Impurity Binding Energy in Quantum Dots with Parabolic Confinement in the Presence of Electric Field / A. Abramov, A. Kostikov, Z. Zhao // American Journal of Modern Physics. – 2015. – 4 (6). – 287–290. – Published online December 21, 2015: http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajmp.
 30. Пат. 61744. Україна, МПК В22С 1/00. Протипригарне покриття для ливарних форм та стрижнів / Костіков О. А., Кузнєцов А. А. ; заявник та власник ДДМА. – № u201100642 ; заявл. 20.01.2011 ; опубл. 25.07.2011, Бюл. № 14 (2011). – 3 с.
 31. Пат. 69044. Україна, МПК В22С 3/00. Протипригарне покриття для ливарних форм та стрижнів / Довгаль А. М., Костіков О. А., Кузнєцов А. А. ; заявник та власник ДДМА. – № u201109078 ; заявл. 20.07.2011 ; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8 (2012). – 2 с.
 32. Пат. 81048. Україна, МПК В22С 1/00. Суміш для ливарних форм та стрижнів / Довгаль А. М., Костіков О. А., Кузнєцов А. А., Черномаз В. М. ; заявник та власник ДДМА. – № u201211384 ; заявл. 02.10.2012 ; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12 (2013). – 1 с.
 33. Пат. 93959. Україна, МПК В22С 3/00. Протипригарне покриття для ливарних форм та стрижнів / Довгаль А. М., Костіков О. А., Кузнєцов А. А., Загребельний С. Л. ; заявник та власник ДДМА. – № u201404323 ; заявл. 22.04.2014 ; опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20 (2014). – 2 с.
 34. Математическое моделирование температурного поля защитного покрытия / С. В. Малыгина, Е. В. Бережная, В. Н. Черномаз, В. К. Лысак, Н. С. Кукенберг // Вісник ДДМА : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, – №1 (22). – С. 12–17.
 35. Малыгина, С. В. Информационная модель системы автоматизированного проектирования технологии восстановления деталей/ С. В. Малыгина, Е. В. Бережная, В Д. Кассов // Вісник ДДМА : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2011. – № 2 (23). – С. 15–20.
 36. Малыгина, С. В. Моделирование технологических параметров наплавки ходовой части экскаваторов/ С. В. Малыгина, В. Д. Кассов, В. В. Тимченко// Вісник ДДМА : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, – № 2 (23). – С. 69–73.
 37. Математическая модель процесса прокатки порошковой ленты с учетом пластической деформации оболочки / В. Д. Кассов, С. В. Малыгина, Э.П. Грибков, В. А. Данилюк // Обработка материалов давленим : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2011. – №2 (27). – С. 47–52.
 38. Малыгина, С. В. Повышение надежности главных балок кранових мостов / Малыгина С. В. // Вісник ДДМА : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, – № 2 (23). – С. 96–101.
 39. Разработка измерительной системы для определения процесса сварки открытой дугой / С. В. Малыгина, Е. В. Бережная, М. А. Турчанин, В. Д. Кассов // Вісник ДДМА : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, – № 4 (29). – С. 175–179.
 40. Информатика. Практикум : учебное пособие / И. А. Гетьман, Л. В. Васильева,  С. В. Малыгина, О. А. Кльованик. – Краматорск : ДГМА, 2013. – 148 с. – ISBN 978-966-379-624-6.
 41. Малыгина, С. В. Прикладная математика. Теория вероятностей и математическая статистика / С. В. Малыгина., В. М. Черномаз, О. А.  Кльованик. – Краматорск : ДГМА, 2013. – 136 с. – ISBN 978-966-379-627-7.
 42. Семенов, В.М. Изготовление сварных изделий из среднеуглеродистых сталей с применением электрошлаковой сварки / Семенов В.М., Кабацкий В. А., Малыгина С. В. // Вісник ДДМА : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2014 ‑ № 1 (13Е). ‑ С. 81–84.
 43. Бережная, Е. В. Расчетная оценка возникновения сцепления металлов при электроконтактной наплавке / Е. В. Бережная, С. В. Малыгина, М.А. Турчанин // Вісник ДДМА : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, – № 2 (33). – С. 10–12.
 44. Кабацкий,А. В. Исследование особенностей образования холодных трещин в сварных соединениях закаливающихся сталей / А. В.Кабацкий, В. И. Кабацкий // Вісник ДДМА. – Краматорськ : ДДМА, 2011. – № 1 (22). – С. 91–95.
 45. Кабацкий,В. И. Разработка качественной методики оценки склонности к образованию отрывов при сварке и наплавке / В. И.Кабацкий, А. В. Кабацкий // Вісник ДДМА. – Краматорськ : ДДМА, 2011. – № 2 (23). – C. 159–162.
 46. Кабацкий, А. В. Влияние образования нитридной фазы ванадия на свойства высокопрочных низколегированных сварных швов / А. В. Кабацкий, В. И. Кабацкий, А. Д. Дудинский // Вісник ДДМА. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – № 3 (28). – С. 140–144.
 47. Електрошлакове зварювання електродів ЕШП із литих заготівок без обрізки піднадливної частини / В. М. Семенов, О. В. Кабацький, С. О. Бабенко, В. В. Хорошайло // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3. – С. 32–35.
 48. III Международный координационный совет заведующих кафедрами по направлению «Сварка» и III Международная конференция сварщиков стран Европы, посвященные 60-летию ДГМА / К. П. Шаповалов, Н. А. Макаренко, А. Д. Кошевой, Д. А. Волков, А. В. Кабацкий // Вісник ДДМА.– Краматорськ: ДДМА, 2012. – № 3 (28). – С. 7–12.
 49. Семенов, В. М. Изготовление сварных изделий из среднеуглеродистых сталей с применением электрошлаковой сварки / В. М. Семенов, А. В. Кабацкий, С. В. Малыгина // Научный вестник ДГМА. – Краматорск : ДГМА, 2014. – № 1 (13E). – С. 81–84.
 50. Технологические особенности изготовления днищ реакторов с использованием электрошлаковой сварки / В. М. Семенов, А. В. Кабацкий, С. С. Красовский, В. В. Хорошайло // Вісник ДДМА. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – № 3 (36). – С. 70–74.
 51. Численное математическое моделирование напряженно-деформированного состояния металла при горячей прокатке тонких полос/ В. И. Капланов, А. В. Сатонин, М. Г. Коренко, С. С. Настоящая // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2011. – № 4. – С. 45–48.
 52. Сатонин, А. В. К расчету интенсивности деформации сдвига при продольной прокатке / А. В. Сатонин, С. С. Настоящая // Теоретичні і прикладні задачі обробки металів тиском та автотехнічних експертиз : тези доповідей Міжнар. наук.-техн. конф., (30 травня – 2 червня 2011 р., Вынниця). – Вінниця, 2011. – С. 141–143.
 53. Численное математическое моделирование напряженно-деформированного состояния металла при горячей прокатке относительно тонких лент и полос/ А. В. Сатонин, С. С. Настоящая, М. Г. Коренко, В. А. Переходченко // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 4 (25). – С. 31–36.
 54. Развитие инженерных методов расчета энергосиловых параметров процесса горячей симметричной прокатки относительно тонких полос / А. В. Сатонин, В. А. Переходченко, С. С. Настоящая, И. А. Матвеев // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2011.  – № 4 (29). – С. 57–63.
 55. Математическое моделирование механических свойств металлов и сплавов при их горячей прокатке / Ю. К. Доброносов, В. В. Смолякова, С. С. Настоящая, И. С. Бурдов // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2009. – № 2 (21). – С. 81–84.
 56. Развернутое математическое моделирование основных показателей качества горячекатаных полос / Н. А. Кулик, А. А. Файчак, С. С. Настоящая, П. Л. Жуков // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. –– Краматорск : ДГМА, 2009. – № 1 (20). – С. 84–88.
 57. Развитие численных математических моделей процесса горячей прокатки относительно тонких листов и полос / А. В. Сатонин, С. С. Настоящая, А. С. Картавенко, П. Л. Жуков  // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 1 (22). – С. 84–87.
 58. Уточнение математической модели работы системы автоматизированного регулирования широкополосных станов горячей прокатки / А. В. Сатонин, С.С. Настоящая, А. С. Картавенко, П. Л. Жуков // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля : зб. наук. пр. – Луганськ, 2011. – № 1 (12). – С. 278–284.
 59. Экспериментальное исследование контактных напряжений при прокатке тонких полос/ А. В. Сатонин, С. С. Настоящая, В. А. Переходченко, М. Г. Коренко / Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2011. – № 2 (27). – С. 139–143.
 60. Сатонин, А. В. Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния металла при реализации процессов горячей прокатки относительно тонких лент и полос на основе силового подхода / А. В. Сатонин, С. С. Настоящая // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2011. – № 1 (26). – С. 76–80.
 61. Сатонин, А. В. Экспериментальные исследования процессов горячей прокатки лент и полос / А. В. Сатонин, М. Г. Коренко, С. С. Настоящая / Вісник національного технічного університету. – Харків : ХПІ, – № 47. – С.40–46.
 62. Сатонин, А. В. Уточнение математической модели работы систем автоматизированного регулирования широкополосных станов горячей прокатки // А. В. Сатонин, С.С. Настоящая, А. С. Картавенко / Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2010. – № 3 (24). – С. 46–53.
 63. Инженерная методика расчета энергосиловых параметров процесса горячей асимметричной прокатки относительно тонких полос / А. В. Сатонин, В. А. Переходченко, С. С. Настоящая, С. А. Титаренко // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2012. – № 1 (30). – С. 69–75.
 64. Численное математическое моделирование геометрических параметров очага деформации процессов прокатки относительно тонких листов и полос / А. В. Сатонин, В. А. Переходченко, С. С. Настоящая, А. С. Картавенко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля : науковий журнал. – Луганськ, 2012. – № 13 (184). – Ч.– С. 10–18.
 65. Сатонин, А. В. Развитие инженерных методов расчета напряженно-деформированного состояния валкового узла четырехвалковых рабочих клетей широкополосных станов / А. В. Сатонин, С. С. Настоящая, А.Г.Присяжный // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2012. – № 4 (33). – С. 266–272.
 66. Завгородний,А. В. Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния обечаек при их формовке на листогибочных машинах / Завгородний А. В., НастоящаяС. С. // Обработка материалов давлением : сб. науч. тр. – Краматорск : ДГМА, 2015. – № 4 (41).
 67. Брус, М. В. Роль электронных учебников в информатизации учебного процесса. Современные информационные технологии, средства автоматизации и электропривод / Брус М. В. // Мат-лы Всеукр. науч.-техн. конф., посв. 60-летию ДГМА, 17–21 декабря 2012 г. – Краматорск : ДГМА, 2012. – С. 16–18.
 68. Брус,М. В. Развитие дистанционного обучения в высших учебных заведениях как следствие информатизации образования / Брус М. В. // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : зб. наук. пр. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 108–
 69. Брус, М. В. Влияние информатизации образования на развитие дистанционного обучения в высших учебных заведениях Украины / Брус М. В. // Современное образование и интеграционные процессы : сб. науч. р-т Всеукр. науч.-метод. конф., 18–20 ноября 2014 года, г. Краматорск / под общ. ред. С. В. Ковалевского, д-ра техн. наук., проф. – Краматорск : ДГМА, 2014. – С. 7–11.
 70. Брус, М. В. Использование надстроек EXCEL для решения задач линейного программирования / Брус М. В. // Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии : сб. науч. тр. ХІІ Междунар. науч.-практ. интернет-конф. – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – С. 131–133.
 71. Брус, М. В. Оптимизационный анализ результатов решения задач линейного программирования / Брус М. В. // Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии : сб. науч. тр. ХV Междунар. науч.-практ. интернет-конф., 30 июня – 1июля 2015 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – С. 141–
 72. Брус, М. В. Инструменты визуализации данных. Применение сервиса wordle.net в учебном процессе / Брус М. В. // Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах Европы и Азии : сб. науч. тр. ХХІІІ Междунар. науч.-практ. интернет-конф. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – С. 182–185.
 73. К вопросу проектирования разверток сферических поверхностей из листового металла / Красовский С.С., Хорошайло В.В., Кабацкий A. , Бабенко С. А. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 3. – ISSN 1729-3774.
 74. Красовский, С. С. Совершенствование технологии ремонта изложниц для разливки стали / Красовский С. С., Хорошайло В. В. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. – Краматорськ : ДДМА,
 75. Предварительная диагностика твердосплавных пластин, основанная на методе термоЭДС / БабенкоС.А., Красовский С. С., Хорошайло В. В., Полупанов В. П. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. – Краматорськ : ДДМА,
 76. ВасильеваЛ.В. Математический анализ целевых функций для многокритериальной оптимизации процесса обработки на средних токарных станках / Васильева Л.В., Хорошайло В.В. // Научный вестник ДГМА. – 2011. – №2 (8 Е).
 77. Гузенко, В. С. Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния расточных резцов / Гузенко В. С., ХорошайлоВ.В., Соловьев В. В. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. – Краматорськ : ДДМА,
 78. Хорошайло, В. В. Исследование напряженно деформированного состояния расточных резцов с корректирующей инструментальной оснасткой / ХорошайлоВ.В. // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. – Краматорськ : ДДМА,
 79. КабацкийB. Компьютерная графика. Проектирование в пакете «КОМПАС» : учебное пособие для самостоятельной роботы студентов по дисциплине «Компьютерная графика» / Кабацкий A.B., Хорошайло В. В, Борисенко A. B. – Краматорськ : ДДМА, 2010. – 36 с. – ISBN 978-966-379-444-3.
 80. Кабацький, B. Навчальні завдання до практичних занять і самостійної роботи для студентів груп прискореної підготовки / КабацкийA.B., Хорошайло В. В., Бабенко С. А. – Краматорськ : ДДМА, 2011.– ISBN 978-966-379-282-8.
 81. Нарисна геометрія та інженерна графіка : навчальний посібник / КрасовскийС.С., Кабацкий  B., Жартовский А. В, Хорошайло В. В., Урусова В. С. – Краматорськ : ДДМА, 2010. – 132 с. – ISBN 978-966-379-444.
 82. Пат. № 47210. Импульсно-фрикционный гайковерт / КрасовскийС.С., Хорошайло В. В. – Опубл. в бюл. № 2 от 20.01.2010.
 83. Пат. № 61787. Точильно-шлифовальный агрегат / КрасовскийС.С., Хорошайло В. В. – Опубл. в бюл. № 14 от 25.07.2011.
 84. Пат. № 74205. Импульсно-фрикционный гайковерт / КрасовскийС.С., Хорошайло В. В. – Опубл. в бюл. № 2 от 25.10.2012.
 85. Пат. № 74324. Спосіб розточування глибоких отворів великих діаметрів на токарних верстатах / ХорошайлоВ.В. – Опубл. в бюл. № 2 от 25.10.2012.
 86. Пат. № 75834.. Спосіб обробки отворів великих діаметрів на важких токарних верстатах з числовим програмним керуванням / ХорошайлоВ.В. – Опубл. в бюл. № 23 от 10.12.2012.
 87. Пат. № 85983. Рухомий люнет для розточування отворів великих діаметрів та довжини на токарних верстатах / ХорошайлоВ.В. – Опубл. в бюл. № 23 от 10.12.2013.

Пат. № 88573. Пристрій для фрезорозточування отворів великих діаметрів та довжин / Хорошайло В. В. – Опубл. в бюл. № 6 от 15.03.2014.