ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

МІШУРА ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ

mishura.jpg

На кафедрі працює з  1999 року

Робочий телефон 0626 41-81-08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька vitaliy.mishura@gmail.com

Посада Доцент

Вчене звання Кандидат економічних наук

 

Освіта

Донецький державний університет, 1998 р., спеціальність «Економіка і соціологія праці», кваліфікація – економіст

Дисципліни, які викладає

 Логістика

Економічна соціологія

Управління продуктивністю праці

Проектний аналіз

Основи підприємницької діяльності

Економіка підприємства

 

Тема дисертації Економічний зміст мотиваційного механізму корпоративного управління

Спеціальність 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки

Дата захисту 2008 рік

Напрямок наукових досліджень: дослідження проблем формування ефективних механізмів мотивації корпоративного управління; формування інвестиційної стратегії корпорацій; розвиток моделей корпоративного управління в умовах глобалізації; мотиваційне регулювання конкурентоспроможності персоналу корпорацій; особливості інституційного середовища домогосподарств.

Наукові здобутки

 

п/п

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Обсяг (в сторін-ках)

Спів-

автори

1

2

3

4

5

6

1 Наукові праці

1

Проблемы нормирования труда в условиях становления рынка

друк.

Рыночные аспекты развития экономики в регионе : сб. науч. тр. – Донецк – Краматорск, 1999. – С. 231–236. (фахове видання)

6

-

2

К проблеме совершенствования кадровой политики корпораций

друк.

Технічний прогрес та ефективність виробництва : Вісник Харківського державного політехнічного університету : зб. наук. пр. – Харків, 2000. – Вип. 122. – С. 51–53. (фахове видання)

3

-

3

К исследованию кадрового обеспечения управленческого персонала корпораций

друк.

Економіка промисловості : зб. наук. пр. за матеріалами конференції «Економіка України на порозі третього тисячоліття», проведеної Інститутом економіки промисловості НАН України, ЗАТ «НКМЗ»,
Донбаською державною машинобудівною академією (ДДМА). – Краматорськ, 2000. – С. 117–122. (фахове видання)

6

-

4

Системы управления нововведениями в корпорациях

друк.

Технічний прогрес та ефективність виробництва : Вісник Харківського державного політехнічного університету : зб. наук. пр. – Харків, 2001. – Вип. 24. – С. 58–61. (фахове видання)

4

-

5

Сравнительный анализ мотивационных механизмов управления корпорациями в США, Японии, Украине

друк.

Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури : зб. наук. пр. – Макіївка, 2001. – Вип. 3 (28). – С. 164–167.

4

-

6

Управленческий персонал – ключевое звено внутрифирменного управления предприятием

друк.

Проблеми технології, управління та економіки : зб. наук. пр. / ДДМА, ЗАТ «НКМЗ». – Краматорськ, 1999. – С. 66–68.

3

-

7

Нейросетевые технологии в корпорациях машиностроите-льной отрасли

друк.

Нейрокомпьютеры и их применение. НКП–2002. – М. : Ин-т проблем управления РАН, 2002. – С. 621–625.

5

Ковалев-ский С. В.,
Мишура Е. В.

8

О зарубежном опыте корпоративного управления инновационной деятельностью (на примере американских корпораций)

друк.

Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури : зб. наук. пр. – Макіївка, 2002. – Вип. 3 (34). – С. 97–100.

4

-

9

Зарубіжний досвід керування інвестиціями

друк.

Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2002. – Вип. 170. – С. 207–214. (фахове видання)

8

-

10

К проблеме формирования инвестиционного портфеля корпорации

друк.

Вісник Харківського національного політехнічного університету : зб. наук. пр. Тем. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ», 2003. – № 20, т. 1. – С. 38–40. (фахове видання)

3

Родичева Л. В.

11

Проблемы формирования инвестиционной стратегии корпораций

друк.

Современные тенденции в развитии банковской системы. – Дніпропетровськ, 2004. – Вип. 170. – С. 164–169. (фахове видання)

6

Родичева Л. В.

12

К проблеме формирования инвестиционной стратегии корпораций

друк.

Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. –  Вип. 215 : в 4 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Т. І. – С. 142–148. (фахове видання)

7

Древетняк В. Н.

13

Особенности и тенденции развития моделей корпоративного управления в условиях глобализации экономики

друк.

Вісник ДДМА : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2007. – Вип. 2 (8). – С. 197–202. (фахове видання)

6

Дзержин-ская В. Н.

14

Порівняльний аналіз еволюції поглядів на природу та роль домогосподарств

друк.

Вісник ДДМА : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2007. – Вип. 2Е (10). –С. 35–39 (фахове видання)

5

Понома-рьова Л. М., Нарижна Л. Д., Хижняк А. О.

15

Особенности становления механизма трансформации сбережений домохозяйств России

друк.

Вісник ДДМА : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2008. – Вип. 1 (11). – С. 360–363. (фахове видання)

4

Шевчен-ко А. Н., Кравчен-ко В. В., Древет-няк В. Н.

16

Особливості розвитку сектору домогосподарств у трансформаційній економіці інверсійного типу

друк.

Вісник ДДМА : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2008. – Вип. 2 (12). – С. 203–207. (фахове видання)

5

Понома-рьова Л. М.

17

Особливості інституційного середовища домогосподарств в трансформаційній економіці України

друк.

Вісник ДДМА : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – Вип. 3 (17). – С. 154–159. (фахове видання)

6

-

18

Теоретико-методологічні основи дослідження домогосподарств в трансформаційній економіці України

друк.

Вісник ДДМА : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА, 2009. – Вип. 2 (5E). – С. 255–259. (фахове видання)

5

Нарижна Л. Д.

1

2

3

4

5

6

19

Институциональная среда домохозяйств и ее особенности в период финансово-экономического кризиса

друк.

Вестник Алтайской науки. – 2010. – № 2 (9). – С. 101–108. (провідне наукове видання інших держав)

8

-

20

Система національних рахунків як інструментарій аналізу розподілу доходів домогосподарств

друк.

Вісник ДДМА : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 4 (21). – С. 115–120. (фахове видання)

6

Понома-рьова Л. М.

21

Мотивационные механизмы корпоративного управления стран с социальной и трансформационной экономикой

друк.

Научный вестник ДГМА. – Краматорск: ДГМА, 2010. – № 1 (6E). – С. 336-343 (фахове видання)

8

-

22

Мотиваційне регулювання конкурентоспроможності персоналу корпорацій

друк.

Вісник ДДМА. – Краматорськ: ДДМА, 2011. – № 3(24) – С. 165-170 (фахове видання)

6

Шульгін Є. П.

23

Внедрение технологии огранки драгоценных камней с целью повышения инвестиционной привлекательности ювелирного производства

друк.

Вісник ДДМА. – Краматорськ: ДДМА, 2012. – № 2(27) – С. 138-143 (фахове видання)

6

Касьянюк С. В., Кукоба О. Е.

24

Капітал підприємства та шляхи його оптимізації

друк.

Вісник ДДМА. – Краматорськ: ДДМА, 2013. – № 2(31) – С. 157-161 (фахове видання)

5

Волод-ченко В. В.

25

Оценка предпринимательского потенциала

На основе графоаналитического метода

Печ.

Научные горизонты // Материалы Международной

научной конференции 15.09 – 07.10 2014 г. – Шеффилд. – С. 41–47.

Materials of the x international scientific

and practical conference

«Scientific horizons - 2014»

September 30 - October 7, 2014

Volume 1

Economic science

Sheffield, 2014 (провідне наукове видання інших держав)

8

Добыки-на Е. К.

26

Стратегия развития как инструмент совершенствования структуры предприятия и системы управления

друк.

е-Журнал «Экономика и социум» №1(14)-2015 г. (январь-март), С. 517-520

Сайт: http://www.iupr.ru

ISSN 2225-1545

Институт управления и социально-экономического развития

Статья: http://www.iupr.ru/sovremennye_tehnologii_upravleniya_organizaciyay__1_14____2015_g_/ (провідне наукове видання інших держав)

4

Добыки-на Е. К.

27

Актуальность и оценка предпринимательского потенциала

друк.

Научный вестник ДГМА. – Краматорск: ДГМА, 2014. – № 3 (15Е) – С. 183-188 (фахове видання)

 

Добыки-на Е. К.

Тези доповідей

28

Гуманитарно-правовая компонента дистанционного обучения

друк.

Опыт и проблемы дистанционного обучения. – Краматорск : ДГМА ; НКМЗ. – 2001. – С. 10–11.

2

Кудерская Т. В.,
Мишура Е. В.

29

Корпоративные ценности как основа корпоративной культуры

друк.

Корпоративна культура організацій ХХІ століття : зб. наук. пр. – Краматорськ, 2003. – С. 39–42.

4

Мишура Е. В.

30

Развитие концепции организационной культуры

друк.

Корпоративна культура організацій ХХІ століття : зб. наук. пр. – Краматорськ, 2003. – С. 62–65.

4

Ткаченко Н. А.

31

Организационная культура кафедр и её роль в стратегическом развитии высших учебных заведений

друк.

Корпоративна культура організацій ХХІ століття : зб. наук. пр. – Краматорськ : ДДМА. – 2006. – С. 57–62.

6

Мишура Е. В.,

Лунькова И. С.

32

Формування кар’єрного ресурсу випускника вищого навчального закладу в трансформаційній економіці

друк.

Сучасна освіта та інтеграційні процеси: досвід, проблеми, перспективи // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції 17 листопада 2010 року. Частина 1 / за заг. ред. С.В. Ковалевського. – Краматорськ: ДДМА, 2010. – С. 130-134

5

-

33

Освіта як фактор економічного розвитку в умовах глобалізації

друк.

Качество образования – управление, сертификация, признание// Международная научно-методическая конференция 31 октября – 2 ноября 2011 г. Сборник науч. трудов / под. общ. ред. С.В. Ковалевского. – Краматорск: ДГМА, 2011. – С. 423-426

4

Прийме-нко С. Г.

34

Привлечение инвестиций в перспективные направления развития ювелирного производства предприятий малого и среднего бизнеса в Украине

друк.

Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: тези доповідей науково-практичної конференції. – К.: Вид-во Нац. авіа. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – С. 22-23

2

Касьянюк С. В., Кукоба О. Е.

35

Проблеми та перспективи впровадження в Україні освіти

для сталого розвитку

друк.

Качество образования – управление, сертификация, признание// Международная научно-методическая конференция 31 октября – 2 ноября 2012 г. Сборник науч. трудов / под. общ. ред. С.В. Ковалевского. – Краматорск: ДГМА, 2012. – С. 423-426

4

Мишура Е. В.

36

К вопросу о логистическом подходе в высшем образовании

друк.

Качество образования – управление, сертификация, признание// Международная научно-методическая конференция 20 ноября – 22 ноября 2013 г. Сборник науч. трудов / под. общ. ред. С.В. Ковалевского. – Краматорск: ДГМА, 2013. – С. 348-350

3

 

37

Социальные проблемы студенчества

друк.

Качество образования – управление, сертификация, признание// Международная научно-методическая конференция 20 ноября – 22 ноября 2013 г. Сборник науч. трудов / под. общ. ред. С.В. Ковалевского. – Краматорск: ДГМА, 2013. – С. 351-354

4

Палева Ю.В.

38

Питання професійної мобільності українських науково-педагогічних працівників в країнах Євросоюзу

друк.

Качество образования – управление, сертификация, признание// Международная научно-методическая конференция 20 ноября – 22 ноября 2014 г. Сборник науч. трудов / под. общ. ред. С.В. Ковалевского. – Краматорск: ДГМА, 2014. – С. 234-237

3

Миран-цов С. Л.

39

Питання бюджетування витрат підприємства на заходи з формування корпоративної культури

друк.

Корпоративна культура організацій ХХІ століття. – Краматорськ: ДДМА. – 2014. – С. 62-64

3

Володче-нко В. В.

40

Совершенствование системы управления

на основе реализации стратегии развития предприятия 

друк.

Соціальна відповідальність: підприємство-регіон-країна //

Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 25 грудня 2015 р. – Київ - Краматорськ – Чернівці – Вінниця. – С. 98–101.

4

Олейник П. А.

Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності

41

Методичний посібник до вивчення курсу «Соціологія»

друк.

Краматорськ : ДДМА, 2005. – 144 с. – ISBN 966-7851-64-8. Гриф МОН України (Лист №14/18.2-1618 від 09.10.2003 р.)

144

72

Болотіна Є. В.

42

Курс лекцій з дисципліни «Соціологія» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання

друк.

Краматорськ : ДДМА, 2006. – 108 с. – ISBN 966-379-097-0.

108

54

Болотіна Є. В.

43

Методичний посібник до самостійної роботи з дисципліни «Макроекономіка» (для студентів денного і заочного відділень, слухачів післядипломної освіти)

друк.

Краматорськ : ДДМА, 2006. – 88 с. – ISBN 978-966-379-122-7.

88

23

Пономарь-ова Л. М., Нарижна Л. Д., Мартинен-ко Т. С.

44

Тематичний глосарій по курсу «Соціологія»

друк.

Краматорськ : ДДМА, 2007. – 48 с. – ISBN 978-966-379-140-1.

48

24

Болотіна Є. В.

45

Контрольные задания по дисциплине «История экономических учений»

друк.

Краматорск : ДГМА, 2007. – 40 с. – ISBN 978-966-379-158-6.

40

13

Древет-няк В. Н., Шевчен-ко А. Н., Первухи-на Е. Н.

46

Контрольные задания по дисциплине «Социология»

друк.

Краматорск : ДГМА, 2007. – 64 с. – ISBN 978-966-379-213-2.

64

32

Болотина Е. В.

47

Курс лекций по дисциплине «История экономики и экономической мысли» : часть 2

друк.

Краматорск : ДГМА, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-379-220-0.

104

62

Древет-няк В. Н., Шевчен-ко А. Н.

48

Учебное пособие по курсу «История экономических учений» для студентов экономических специальностей высших учебных заведений

друк.

Краматорск : ДГМА, 2008. – 136 с. – ISBN 978-966-379-262-0.

136

58

Древет-няк В. Н., Шевчен-ко А. Н.

49

Мотивационный механизм системы корпоративного управления

друк.

Монография. – Краматорск : ДГМА, 2009. – 140 с. – ISBN 978-966-379-338-2.

140

105

Мишура Е. В.

50

Нейросетевые методы в структуризации технологических процессов

друк.

Монография. – Краматорск : ДГМА, 2009. – 112 с. – ISBN 978-966-379-312-2.

112

37

Ковалев-
ский С. В.,

Мишура Е. В.

51

Мікроекономіка: теорія виробництва : навчальний посібник

друк.

Краматорськ : ДДМА, 2010. – 140 с. – ISBN 978-966-379-392-4. Гриф МОН України (Лист №1.4/18-Г-982 від 07.05.2008 р.)

140

46

Пономарьова Л. М.,

Нарижна Л. Д.

52

Трансформационная экономика и экономическая политика государства : учебное пособие

друк.

Краматорск : ДГМА, 2010. – 80 с. – ISBN 978-966-379-401-3.

80

17

Пономарева Л. Н, Нарижная Л. Д., Симонова В. С., Кравченко В. В.

53

Теорія рівноваги : навчальний посібник

друк.

Краматорськ : ДДМА, 2010. – 104 с. – ISBN 978-966-379-409-9. Гриф МОН України (Лист №1.4/18-Г-981 від 07.05.2008 р.)

104

39

Пономарьова Л. М., Нарижна Л. Д.

54

Нейросетевые технологии в технологической подготовке производства

друк.

Монография. – Краматорск : ДГМА, 2010. – 144 с. – ISBN 978-966-379-446-4.

144

43

Ковалев-ский С. В.,

Гитис В. Б.,

Мишура Е. В.

55

Technology in heavy engineering – processes and management.

друк.

Монография. – Vrnjacka Banja, Serbia: SaTCIP, 2011. – 351 pp. – ISBN 978-86-6075-013-8

351

55

Kovalevs-ky S. V., Onishuk S. G., Mishura E. V., Saunkin V. T., Kovalevs-kaya E. S.

56

Соціологія: навчальний посібник

друк.

Краматорск: ДГМА, 2015 – 64 с. – ISBN 966-379-097-0.

64

32

Болотіна Є. В.