ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

МАКОГОН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

На кафедрі працює з   жовтня  2014 р.

Робочий телефон: 050-326-43-08.

Робоча кімната: 2423

Поштова скринька: makogon.donnu@mail.ru

Посада: професор.

Вчене звання: Професор з міжнародної економіки.

 

Дисципліни, які викладає

Міжнародна  стратегія  економічного  розвитку

Міжнародна  економічна  діяльність України

 

Тема дисертації: Механізм регулювання зовнішньоекономічної  діяльності підприємств  і  організацій  на  регіональному  рівні.

Спеціальність: 08.00.05  Економіка, планування,організація  управління  народним  господарством  та  його  галузями.

Дата захисту: 24.02.1994.

 

Напрямок наукових досліджень

Світове  господарство 

Міжнародні  економічні  відносини

Наукові здобутки: Більш ніж  500  наукових  робіт , статей, монографій, 15  авторськіх  свідоцтв

 

Название Кем издано Кол-во п.л. Автор
Научные издания
 1

Украина-Германия: инвестиции в промышленные регионы

Всеукраинский деловой журнал «Меркурий» № 1 (241), январь 2011.- С. 24-25.

 

Попович А.Н.

 2

Внешнеэкономические связи  Украины и векторы их дальнейшего развития

Журнал міжнародних досліджень.

Фундація міжнародних досліджень. – 2011, № 1. – С. 75-85.

 

 

 3

Перспективы развития экономики Украины в посткризисный период

Збірник тез доповідей учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  викладачів, аспірантів і студентів „Маркетинг на міжнародних ринках товарів і послуг: глобальні аспекти” Том ІІ. Україна-Словаччина -2011р. - С. 7-10

 

 

 4

Посткризові тенденції розвитку економіки України

Аналітично-інформаційний журнал „Схід”. Спеціальний випуск, № 1 (108) січень 2011. - С. 13-17.

 

 

 5

Трансформація процесу транснаціоналізації в умовах зростання невизначеності глобального економічного середовища

 

5.1.       Передумови й особливості формування транснаціонального характеру української економіки

6.1. Напрями формування сучасної економічної динаміки на світовому нафтовому ринку

6.2. Аналіз розвитку процесу інтернаціоналізації світового нафтового ринку

 

Монографія. Під ред. Орєхової Т.В. – Д.: Норд Прес, 2011. – 652 с.

37,9

Орєхова Т.В., Лисенко К.В., Шульга І.О., Чорноусова М.О., Ємельянова Н.А.

 6

Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України

 

5.1.7. Регіональні інтеграційні пріоритети економічного і транскордонного співробітництва України з Росією

Монографія.- ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с. (С. 605-612).

 

Колектив авторів

 7

Украина-МВФ и «двадцатка»: мифы и реалии

Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2009-2010 рр. Т. 2 / Під ред. П.В. Єгорова, С.В. Беспалової. – Донецьк: Цифрова типографія, 2011. – 399 с. (С. 287-288)

 

 

 8

Кадровый состав обеспечения работы торгового флота Украины

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ „ПДТУ”, 2011. – Т. 2. – С. 256-264.

 

 

 9

Состояние и возможности развития флота Украины и национальная безопасность в связи с выходом на внешние рынки

Сучасні тенденції і перспективи розвитку море господарського комплексу України: матеріали міжнародної  науково-практичної конференції 15-116 червня 2011. – Маріуполь: АМІ ОМА, 2011. – 214 с. (С. 21-30).

 

Грузан А.В.

 10

The Investment Attractiveness Increasing of Black Sea Post-socialists Countries: Synergetic Approach

The Economies of the Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World / edited by Anastasios G. Karasavvoglou. – Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011. – P. 226-249.

 

T. Orekhova, O. Ryabchyn

 11

Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу

8.5. Инновационная модель развития региона – контрмеры на регулируемые вызовы евроинтеграции (С. 204-219).

8.10. Международный трансфер знаний – фактор роста инновационной конкурентоспособности (С. 272-285)

Монография: [в 4 т.], Т. 3 / [В.И. Дубницкий, М.П. Войнаренко, З.В. Герасимчук и др.] ; под общ. ред. В. И. Дубницкого и И.П. Булева ; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности ; Донецкий экономико-гуманитарный институт ; Академия экономических наук Украины. – Донецк: Юго-Восток, 2001.- с. 398.

 

Коллектив авторов

 12

Украина и ее регионы на пути к инновационному обществу

1.9. Проблемы внедрения инновационной модели развития в контексте экономической интеграции: опыт Евросоюза (С. 184-198)

Монография: [в 4 т.], Т. 1 / [В.И. Дубницкий, М.П. Войнаренко, З.В. Герасимчук и др.] ; под общ. ред. В. И. Дубницкого и И.П. Булева ; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности; Донецкий экономико-гуманитарный институт; Академия экономических наук Украины. – Донецк: Юго-Восток, 2001.- с. 572.

 

Коллектив авторов

 13

Альтернативы природному газу  в Украине в условиях энерго- и ресурсодефицита: промышленные технологии

Монография / под ред. Ю.В. Макогона. – Донецк: ДонНУ, 2011. – 247 с.

15,44

Янковский Н.А., Рябчин А.М., Губатенко Н.И.

 14

Украина-МВФ «двадцатка»: мифы и реалии

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2011. – Т.1. – 463 с. (С. 236-244).

 

 

 15

Состояние и возможности развития торгового флота Украины в зоне черноморского экономического сотрудничества   

 

Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ.- Сборник научных трудов. – Одесса-Севастополь-Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2011. – Т.2.-  С. 440-453

 

 

 16

Украина: выход из кризиса

Економічний вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Збірник наукових праць, 2011.- № 8. – 504 с. (С. 58-64).

 

 

 17

Активізація конкурентного потенціалу економіки України з урахуванням міжцивілізаційних взаємовідносин під впливом глобалізації

Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 травня 2011 р.). – Маріуполь, 2011. – 565 с. (С. 459-460)

 

 

18

Торговый баланс Украины: выход из кризиса

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. / за заг. ред. Проф.. К.В. Балабанова. – Випуск 1.- Маріуполь: Видавництво МДУ, 2011. – 217 с. (С. 61-75).

 

 

 19

Методичні рекомендації щодо реалізації в Україні Концепції міжрегіонального та прикордонного співробітництва держав-учасниць СНД

 

3.3. Регіональні пріоритети транскордонного співробітництва України з Росією (С. 69-75)

3.4. Вибір перспективних форм прикордонного співробітництва (С. 76-102)

кер. авт. кол. та відпов. за вип.. д.е.н. В.І. Ляшенко; Мінрегіонбуд України, Ін-т економіки пром-ті НАН україни. – Донецьк, 2011. -248 с.

 

Коллектив авторов

 20

Управленческие технологии в решении современных проблем развития социально-экономических систем

 

3.1.1. Управление конкурентоспособностью и устойчивым развитием региональных экономических систем (С. 357-365)

Монографія / за заг. ред. О.В. Мартякової – Донецьк: ДВНЗ „ДонНТУ”, 2011. – 744 с.

 

Коллектив авторов

 21

Мировой финансовый кризис: причины зарождения, развитие и последствия для мировой экономики

Збірник тез доповідей Міжнародной науково-практичної конференції „Фінансова безпека та економічне зростання: домогосподарство, підприємство, регіон, держав”. – Полтава: Інтерграфіка, 2011. – 388 с. (С. 19-22)

 

Бударина Н.А.

 22

Основные тенденции развития мировой энергетики

Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових

праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – Вип. 2. – 288 с. (с. 7-13)

 

 

 23

Пик кризиса пройден, что в перспективе?..

Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – Випуск 1, т. 1. - 2011. – 352 с.  (С. 204-211)

 

 

 24

Особенности современного рынка труда в странах с рыночной и переходной экономикой

Формування ринкової економіки: Проблеми економіки праці, соціально-трудових відносин та соціального захисту населення: зб. наук. праць. – Київ, Луганськ : КНЕУ, ДУ НДІ СТВ, 2011. – 286 с. (с. 119-125)

 

Шилець О.С.

 25

Основні тенденції розвитку світової енергетики

Теоретичні і практичні аспекти економіки  та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ „ПДТУ”, 2011. – Вип.. 2. – 288 с. (с. 7-13).

 

 

 26

Формування конкурентоспроможності регіонів України на засадах територіального маркетингу

Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХІ століття : зб. матеріалів між нар. наук. конф. (Київ, 22  серп. 2011) : до 22-річчя незалежності України / упоряд. Я.А. Жаліло, С.О. Янішевський. – К. : НІС, 2011. - 192 с. (С. 106-112)

 

 

 27

Системне управління логістичною діяльністю промислового підприємства

Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. – № 2, - 2011. – 344 с.  (С. 118-122)

 

 

 28

Modern tendencies of interaction of the Central Eastern Europe regions in the economic security maintenance aspect

Recent Economic Crisis and Future Development Tendencies : Proceedings of the 7th International Conference of Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region (ASECU)/ Rostov-on-Don, Russia, October 6-8, 2011 / Rostov State Universities of Economics. - Rostov-on-Don, - 540 pp. (363-370)

 

Medvedkina E.

 29

Развитие национальной экономики в посткризисный период

Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах викликів глобалізації: зб. наук. праць: Тулєєв І.П. (відп.ред.) та ін. – Донецьк, 2011. -486 с. ( с. 97-108)