ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра Технології машинобудування

Магістр з прикладної механіки ТМ


131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Технології машинобудування»

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Кафедра технології машинобудування

Завідувач кафедри – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра технології машинобудування

E-mail:tiup@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність 131 «Прикладна механіка»
Програма «Технології машинобудування»
Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 4 місяці

Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр з прикладної механіки

Освітньо-професійна програма «Технології машинобудування» спря-мована на підготовку фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка», які мають професійні компетентності технічної підготовки машинобудівного виробництва та вирішення практичних завдань забезпечення якості продукції машинобудування.


Особливості освітньо-професійної програми


Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою. Навчальний процес базується на студентоцентрованому навчанні з елементами самонавчання, проведення занять у поєднанні з позаурочною формою на основі індивідуального підходу, враховуючі наступні види занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, консультації з викладачами, цільова індивідуальна підготовка, індивідуальна робота з підготовки проектів. Керівництво проводиться також у формі керівництва переддипломною практикою, виконанням магістерської роботи.

Особливостями програми є також те, що у майбутніх фахівців формуються компетентності, що дозволяють швидко пристосування для виконання виробничих завдань в умовах сучасного підприємства.


Компоненти програми:


• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Інтелектуальна власність та принципи організації наукових досліджень

• Основи сучасних теорій моделювання процесів

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Правове забезпечення безпеки підприємств України

• Працевлаштування та ділова кар’єра

• Філософія і наука

• Автоматизація виробничих процесів машинобудування

• Технологічне оснащення автоматизованих дільниць та цехів

• Технологічні основи ГВС

• САПР технологічних процесів

• Система 3-D моделювання Power Shape

• Системи автоматизованого програмування верстатів з ЧПУ

• Технологія функціональних та нано- поверхонь

• Діагностика технологічних систем та виробів машинобудування

• Мехатроніка

• Цільова індивідуальна підготовка

• Інженерний консалтинг у технології машинобудування

• Переддипломна практика

• Дипломне проектування

• Захист магістерської роботи


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні, а також працювати на державних та приватних підприємствах, проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях на посадах інженера-конструктора, інженера-технолога, інженера-механіка, наукового співробітника, викладача, керівника підрозділу та інших, а також в інших установах на інженерних та керівних посадах структурних підрозділів.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають вміти:

• застосовувати сучасні технології, процеси механічної обробки та металорізальне обладнання, технологічне оснащення для пошуку оптимальних рішень щодо створення окремих видів продукції з урахуванням вимог довговічності, безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання та конкурентоспроможності;

• розробляти з використанням комп’ютеризованих систем проектування (CAD), створення (САМ) та інженерних досліджень (CAE) конструкторсько-технологічну документацію при технічній підготовці машинобудівного виробництва;

• проводити експериментальні дослідження точності технологічних процесів, оцінки стабільності роботи технологічного обладнання відповідно до вимог безпеки;

• проектувати мехатронні системи з використанням сучасних математичних моделей з використанням ЕОМ.