ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра обладнання і технологій зварювального виробництва ім. професора В. М. Карпенка

Магістр з прикладної механіки ОіТЗВ


131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ТЕХНОЛОГІЇ ТА УСТАТКУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯ»

Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Технології машинобудування»

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Кафедра «Обладнання і технологій зварювального виробництва»

Завідувач кафедри – Макаренко Наталія Олексіївна,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра обладнання і технології зварювального виробництва

E-mail:sp@dgma.donetsk.ua

.

Галузь знань 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність 131 «Прикладна механіка»
Спеціалізація «Технології та устаткування зварювання»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна
Кваліфікація Магістр з прикладної механіки

Освітньо-професійна програма «Технології та устаткування зварювання» спрямована на підготовку фахівців-магістрів у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології та устаткування зварювання», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності в межах діяльності машинобудівних підприємств та наукових установ та використовувати методи наукових досліджень, розв’язувати інженерно-технічні та наукові задачі та проводити науковий пошук у сфері зварювання та споріднених процесів і технологій та суміжних галузей.

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців, які матимуть глибоку теоретичну й практичну базу та здатність виконувати теоретичні, розрахунково-експериментальні та науково-дослідні роботи, вирішувати актуальні задачі в галузі зварювання та споріднених процесів і технологій та споріднених галузей із застосуванням методів математики, наукомістких комп’ютерних технологій, програмних систем комп’ютерного та автоматизованого проектування, програмних систем інженерного аналізу і комп’ютерного інжинірингу; управління проектами, маркетингу; організовувати роботу виробничих, проектних та науково-дослідних підрозділів, що займаються розробкою і проектуванням нової техніки і технологій у зварюванні та споріднених технологіях.


Компоненти програми:


№ п/п Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів
Обов’язкові компоненти ОП
1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6,5
2 Правове забезпечення безпеки підприємств України 2,5
3 Працевлаштування та ділова кар’єра 2
4 Філософія і наука 2
5 Фізичне виховання  
6 Охорона праці в галузі та цивільний захист 3
7 Інтелектуальна власність та принципи організації наукових досліджень 5,5
8 Основи сучасних теорій моделювання процесів 3
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 18
Вибіркові компоненти ОП
9 Проектування технологічних процесів зварювального виробництва (курсова робота) 6,5
10 Складально-зварювальне оснащення (курсова робота) 6,5
11 Спецкурс за напрямком магістерської роботи 3
12 Управління якістю продукції 2,5
13 Цільова індивідуальна підготовка 5,5
14 Організація, керування і проектування зварювального виробництва 3
15 Проектування систем керування 3
16 Спеціальні розділи міцності 3
17 Спеціальні методи зварювання 3
18 Експериментальні методи у зварюванні 3
19 Металургійні основи наплавлення 3
20 Проектування та технологія виробництва матеріалів для наплавлення 3
21 Сучасні матеріали і технологічні процеси зміцнення та відновлення 3
22 Науково-дослідна практика 6
23 Переддипломна практика 6
24 Підготовка магістерської роботи 21
25 Захист магістерської роботи 3
Загальний обсяг вибіркових компонент: 72
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 90

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Технології та устаткування зварювання»

Фахівці з механічної інженерії на підприємствах, в проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях із зварювання та споріднених процесів і технологій, а також в інших установах на посадах інженера-конструктора, інженера-технолога, інженера-механіка, наукового співробітника, викладача, та на керівних посадах.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають знати та уміти:

Різноманітні технологічні процеси, у тому числі інноваційного характеру, зокрема технологічні процеси зварювального виробництва та суміжних галузей;

Методи виготовлення конструкцій, деталей та механізмів зварюванням та спорідненими процесами у різних галузях промисловості, будівництва, медицини та інш.

Застосовувати знання розробки і постановки на виробництво нового виду продукції, виконання дослідно-конструкторських робіт та/або розробки технологічного забезпечення процесу її виготовлення у галузі зварювання та суміжних галузей.

Вміти виконувати моделювання, інженерний та науковий аналіз конструкцій, механізмів, матеріалів та процесів на стадії проектування з використанням сучасних комп’ютерних систем у своїй та споріднених галузях.

Проектувати та модернізувати засоби спеціалізованого складально-зварювального оснащення для виготовлення та підвищення якості продукції із застосуванням технологій зварювання і споріднених процесів, в тому числі, інноваційного характеру.

Знання систем автоматизації, проектно-конструкторських робіт, технологічної підготовки у зварюванні та споріднених галузях.

Володіння методами технічного нормування технологічних процесів зварювання та споріднених процесів.

Застосовувати знання основ організації виробничого процесу та керування персоналом зварювального виробництва та суміжних галузей. Самостійно вирішувати виробничі та наукові задачі інноваційного характеру.

Володіти теоретичними знаннями і практичними навичками використання сучасних методів пошуку оптимальних параметрів технічних систем у своїй та спорідненій галузі.

Репрезентувати, аргументувати, захищати та просувати на ринку отримані результати професійної діяльності та прийняті рішення національною та іноземною, зокрема, англійською, мовами в усній та письмовій формі, в тому числі, публічно, із використанням спеціальної термінології.