ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра обладнання і технологій зварювального виробництва ім. професора В. М. Карпенка

Магістр з прикладної механіки ОіТЗВ


131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«ТЕХНОЛОГІЇ ТА УСТАТКУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯ»

Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Технології машинобудування»

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Кафедра «Обладнання і технологій зварювального виробництва»

Завідувач кафедри – Макаренко Наталія Олексіївна,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра обладнання і технології зварювального виробництва

E-mail:sp@dgma.donetsk.ua

.

Галузь знань 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність 131 «Прикладна механіка»
Спеціалізація «Технології та устаткування зварювання»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Магістр з прикладної механіки

Освітньо-професійна програма «Технології та устаткування зварювання» спрямована на підготовку фахівців-магістрів у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка» спеціалізації «Технології та устаткування зварювання», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності в межах діяльності машинобудівних підприємств та наукових установ та використовувати методи наукових досліджень, розв’язувати інженерно-технічні та наукові задачі та проводити науковий пошук у сфері зварювання та споріднених процесів і технологій та суміжних галузей.

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців, які матимуть глибоку теоретичну й практичну базу та здатність виконувати теоретичні, розрахунково-експериментальні та науково-дослідні роботи, вирішувати актуальні задачі в галузі зварювання та споріднених процесів і технологій та споріднених галузей із застосуванням методів математики, наукомістких комп’ютерних технологій, програмних систем комп’ютерного та автоматизованого проектування, програмних систем інженерного аналізу і комп’ютерного інжинірингу; управління проектами, маркетингу; організовувати роботу виробничих, проектних та науково-дослідних підрозділів, що займаються розробкою і проектуванням нової техніки і технологій у зварюванні та споріднених технологіях.


Особливості освітньо-професійної програми


• глибока теоретична й практична підготовка у вирішенні теоретичних, розрахунково-експериментальних та науково-дослідних робіт;

• здатність до вирішення актуальних задач в галузі зварювання та споріднених процесів і технологій та споріднених галузей із застосуванням методів математики, інженерного аналізу та наукомістких комп’ютерних технологій;

• здатність організовувати роботу виробничих, проектних та науково-дослідних підрозділів, що займаються розробкою і проектуванням нової техніки і технологій у зварюванні та споріднених технологіях

• здатність до подальшої наукової роботи для здобуття рівня доктора філософії.


Компоненти програми:


№ п/п Назва навчальної дисципліни Кількість кредитів
Обов’язкові компоненти ОП
1 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 6,5
2 Правове забезпечення безпеки підприємств України 2,5
3 Працевлаштування та ділова кар’єра 2
4 Філософія і наука 2
5 Фізичне виховання  
6 Охорона праці в галузі та цивільний захист 3
7 Інтелектуальна власність та принципи організації наукових досліджень 5,5
8 Основи сучасних теорій моделювання процесів 3
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 18
Вибіркові компоненти ОП
9 Проектування технологічних процесів зварювального виробництва (курсова робота) 6,5
10 Складально-зварювальне оснащення (курсова робота) 6,5
11 Спецкурс за напрямком магістерської роботи 3
12 Управління якістю продукції 2,5
13 Цільова індивідуальна підготовка 5,5
14 Організація, керування і проектування зварювального виробництва 3
15 Проектування систем керування 3
16 Спеціальні розділи міцності 3
17 Спеціальні методи зварювання 3
18 Експериментальні методи у зварюванні 3
19 Металургійні основи наплавлення 3
20 Проектування та технологія виробництва матеріалів для наплавлення 3
21 Сучасні матеріали і технологічні процеси зміцнення та відновлення 3
22 Науково-дослідна практика 6
23 Переддипломна практика 6
24 Підготовка магістерської роботи 21
25 Захист магістерської роботи 3
Загальний обсяг вибіркових компонент: 72
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 90

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Технології та устаткування зварювання»

Фахівці з механічної інженерії на підприємствах, в проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях із зварювання та споріднених процесів і технологій, а також в інших установах на посадах інженера-конструктора, інженера-технолога, інженера-механіка, наукового співробітника, викладача, та на керівних посадах.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають знати та уміти:

• Різноманітні технологічні процеси, у тому числі інноваційного характеру, зокрема технологічні процеси зварювального виробництва та суміжних галузей;

• Методи виготовлення конструкцій, деталей та механізмів зварюванням та спорідненими процесами у різних галузях промисловості, будівництва, медицини та інш.

• Застосовувати знання розробки і постановки на виробництво нового виду продукції, виконання дослідно-конструкторських робіт та/або розробки технологічного забезпечення процесу її виготовлення у галузі зварювання та суміжних галузей.

• Вміти виконувати моделювання, інженерний та науковий аналіз конструкцій, механізмів, матеріалів та процесів на стадії проектування з використанням сучасних комп’ютерних систем у своїй та споріднених галузях.

• Проектувати та модернізувати засоби спеціалізованого складально-зварювального оснащення для виготовлення та підвищення якості продукції із застосуванням технологій зварювання і споріднених процесів, в тому числі, інноваційного характеру.

• Знання систем автоматизації, проектно-конструкторських робіт, технологічної підготовки у зварюванні та споріднених галузях.

• Володіння методами технічного нормування технологічних процесів зварювання та споріднених процесів.

• Застосовувати знання основ організації виробничого процесу та керування персоналом зварювального виробництва та суміжних галузей. Самостійно вирішувати виробничі та наукові задачі інноваційного характеру.

• Володіти теоретичними знаннями і практичними навичками використання сучасних методів пошуку оптимальних параметрів технічних систем у своїй та спорідненій галузі.

• Репрезентувати, аргументувати, захищати та просувати на ринку отримані результати професійної діяльності та прийняті рішення національною та іноземною, зокрема, англійською, мовами в усній та письмовій формі, в тому числі, публічно, із використанням спеціальної термінології.