ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра математики та моделювання

Магістр педагогічної освіти (математика)


014 Середня освіта (Математика)

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

«СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)»

Гарант програми – Власенко Катерина Володимирівна,

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою математики та моделювання

Факультет машинобудування

Кафедра математики та моделювання

Завідувач кафедри – Власенко Катерина Володимирівна,

доктор педагогічних наук, професор

Web:Кафедра математики та моделювання

E-mail:vm@dgma.donetsk.ua

.

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність 014 Середня освіта (Математика)
Програма «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)»
Обсяг програми 90 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 1 рік 4 міс.
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація

Магістр педагогічної освіти. Учитель математики


Освітньо-професійна програма «Середня освіта (математика)» зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика) передбачає здобуття спеціальної освіти та професійної підготовки в галузі шкільної освіти з прикладною орієнтацією на математичне моделювання в економіці та інженерії. Програма ґрунтується на загальновідомих (класичних) наукових результатах із урахуванням сучасного стану математики, активного її проникнення в найрізноманітніші галузі знань і практичної діяльності, орієнтує на актуальні напрямки діяльності, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.


Особливості освітньо-професійної програми:

Особливостями програми є можливість навчатися в іншому закладі вищої освіти на території України або поза її межами без відрахування з основного місця навчання, зі збереженням стипендії та перезарахування отриманих кредитів на основі ЄКТС. Передбачається періодичне оновлення складу дисциплін за вибором з метою врахування тенденцій розвитку в галузі освіти. Програма містить необхідний блок навчальних дисциплін педагогічно-психологічного спрямування у варіативній складовій, а також передбачає набуття компетентностей в таких предметних областях як теоретичні і психолого-педагогічні основи управління процесом навчання, зміст та принципи викладання математики.

Програма передбачає підготовку випускників до впровадження нових педагогічних та інформаційних технологій в професійній діяльності вчителя математики. Розширення кваліфікаційних можливостей за рахунок опанування компетентностей дисциплін економічного циклу.


Основні компоненти програми:

• Українська мова за професійним спрямуванням

• Ділове та академічне письмо іноземною мовою

• Психолого-педагогічні засади управління освітнім процесом

• Хмарні технології та STEM-освіта

• Методика навчання математики та основ економіки в профільних та спеціалізованих навчальних закладах

• Теорія функцій комплексної змінної

• Основи фундаментальних досліджень

• Виробнича педагогічна практика (у середній школі)

• Міждисциплінарна курсова робота (математика+економіка)

• Прикладні математичні пакети для обробки даних та математичного моделювання

• Виробнича педагогічна практика (у закладах вищої освіти)

• Підготовка до атестації

• Державна атестація (захист магістерської роботи)

• Основи лекторської майстерності

• Професійна етика

• Додаткові розділи елементарної математики

• Основи варіаційного числення

• Методика розробки бізнес-проектів

• Сучасні освітні парадигми та технології

• Вибрані питання теорії диференціальних рівнянь

• Чисельні методи та моделювання

• Сучасні проблеми математичної та економічної освіти

• Сучасний урок економіки

• Функціональний аналіз

• Випадкові процеси


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники програми зможуть працювати в закладах освіти різних видів економічної діяльності та форм власності на посадах:

• вчитель загальноосвітнього навчального закладу (вчитель математики);

• вчитель середнього навчально-виховного закладу;

• викладач професійно-технічного навчального закладу;

• викладач професійного навчально-виховного закладу;

• керівник аматорського дитячого колективу (математичного гуртка, студії та ін.).


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають:

• Вміти аналізувати елементарну математику з точки зору вищої математики.

• Вміти реалізовувати навчальні програми з математики на логіко-математичного і дидактико-методичного аналізу навчального матеріалу та конструювання відповідних систем уроків.

• Вміти організовувати навчально-пізнавальну математичну діяльність учнів.

• Вміти формувати в учнів ключові, міжпредметні та предметні компетенції засобами предметного змісту.

• Вміти застосовувати сучасні методики, технології навчання, методи діагностики досягнень учнів.

• Вміти здійснювати психолого-педагогічний супровід процесу навчання математики, організовувати співробітництво учнів, підтримувати активність і ініціативність, самостійність і творчі здібності.

• Вміти забезпечувати охорону життя і здоров'я учнів у навчально-виховному процесі та позаурочній діяльності.

• Вміти аналізувати, досліджувати та презентувати педагогічний досвід навчання учнів математики в основній (базовій) середній школі .

• Вміти застосовувати основні поняття, ідеї, методи фундаментальних математичних дисциплін до розв’язання стандартних та евристичних (нестандартних) задач.

• Вміти застосовувати математичні методи до створення і аналізу математичних моделей реальних об’єктів, процесів і явищ.

• Вміти застосовувати сучасні програми і пакети комп’ютерної математики.

• Вміти застосовувати математико-статистичні методи обробки результатів спостережень.

• Вміти працювати з комп’ютерною технікою, комп’ютерними мережами та Інтернетом, в середовищі сучасних операційних систем, з використанням стандартних офісних додатків.

• Вміти створення документів встановленої звітності, використання нормативно-правових документів.

• Вміти організовувати роботу колективу виконавців, приймати доцільні та економічно обґрунтовані організаційні та управлінські рішення, забезпечувати безпечні умови праці.