ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Магістр науковий з прикладної механіки


131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Освітньо-наукова програма на другому (магістерському) рівні

«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Технології машинобудування»

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Випускові кафедри:

Кафедра технології машинобудування

Завідувач кафедри – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра технології машинобудування

E-mail:tiup@dgma.donetsk.ua

Кафедра «Механіка пластичного формування»

Завідувач кафедри – Марков Олег Євгенійович,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра «Механіка пластичного формування»

E-mail:mto@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність 131 «Прикладна механіка»
Програма «Прикладна механіка»
Обсяг програми

120 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 9 місяців

Форма навчання денна
Професійна кваліфікація Магістр з прикладної механіки

Освітньо-наукова програма «Прикладна механіка» спрямована на підготовку фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка», які мають загальні та фахові компетентності для вирішування складних та нестандартних задач і проблем (прикладного, наукового та інноваційного характеру) у галузі машинобудування.


Особливості освітньо-наукової програми


Освітньо-наукова програма є практично-орієнтованою. Навчальний процес базується на студентоцентрованому навчанні з елементами самонавчання, проведення занять у поєднанні з позаурочною формою на основі індивідуального підходу, враховуючі наступні види занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, консультації з викладачами, індивідуальна робота з підготовки проектів. Керівництво проводиться також у формі керівництва науково-дослідною практикою, виконанням кваліфікаційної роботи магістра.

Особливостями програми є також те, що у майбутніх фахівців формуються компетентності, що дозволяють швидко пристосування для виконання виробничих завдань в умовах сучасного підприємства.


Компоненти програми:Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

Назва навчальної дисципліни ЄКТС
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 9
Інтелектуальна власність 2
Охорона праці в галузі та цивільний захист 3

Цикл професійної підготовки

Назва навчальної дисципліни ЄКТС
Сучасне обладнання, автоматичні лінії та гнучкі виробничі системи 9
Технологічні основи ГВС 3,5
Система 3-D моделювання PowerShape 6

Цикл науково-дослідної підготовки

Назва навчальної дисципліни ЄКТС
Методика та організація наукових досліджень 3
Науково-дослідна робота за темою магістерської роботи 12,5
Спецкурс за напрямком магістерської роботи 2,5
Науково-дослідна практика 8

Державна атестація

Назва навчальної дисципліни ЄКТС
Підготовка магістерської роботи 24
Захист магістерської роботи 1,5

Вибіркові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

Назва навчальної дисципліни ЄКТС
Здобувач вищої освіти повинен вибрати дисципліни обсягом 3 кредити
Основи сучасних теорій моделювання процесів 3
Комп’ютерне моделювання і проектування процесів і машин 3
Дисципліна з інших ОНП і ОПП ДДМА 3
Працевлаштування та ділова кар'єра 3
Фізичне виховання 3

Цикл професійної підготовки

Назва навчальної дисципліни ЕКТС
Здобувач вищої освіти повинен вибрати дисципліни обсягом 18 кредитів
Автоматизація виробничих процесів машинобудування 4
Автоматизація виробничих процесів машинобудування (курсова робота) 1
Технологічне оснащення автоматизованих дільниць та цехів 4
САПР технологічних процесів 4
Системи автоматизованого програмування верстатів з ЧПУ 4
Мехатроніка в технологічних системах 3
Інженерний консалтинг у технології машинобудування 1.5
Інноватика 1.5
Мікропроцесорна техніка для технологічних систем 1.5
Функціонально-вартісний аналіз 3
Дизайн і моделювання обладнання та автоматизованих комплексів (курсовий проект) 1.5
Ресурсозберегаючі процеси виготовлення деталей відповідального призначення 8
Технологічні комплекси машинобудування 4.5
Триботехнічні процеси в базових вузлах автоматизованих комплексів 5

Цикл науково-дослідної підготовки

Назва навчальної дисципліни ЕКТС
Здобувач вищої освіти повинен вибрати дисципліни обсягом 15 кредитів
Діагностика технологічних систем та виробів машинобудування 5.5
Технологія функціональних та нано- поверхонь (ч.1) 4,5
Технологія функціональних та нано- поверхонь (ч.2) 5
Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин 7,5
Моделювання і дослідження гідравлічних машин або гідроприводів, діагностика гідропневмоавтоматики 7,5

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні, а також працювати на державних та приватних підприємствах, проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях на посадах інженера-конструктора, інженера-технолога, інженера-механіка, наукового співробітника, викладача, керівника підрозділу та інших, а також в інших установах на інженерних та керівних посадах структурних підрозділів.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники мають вміти:

• застосовувати сучасні технології, процеси механічної обробки та металорізальне обладнання, технологічне оснащення для пошуку оптимальних рішень щодо створення окремих видів продукції з урахуванням вимог довговічності, безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання та конкурентоспроможності;

• застосовувати сучасні пакети систем автоматизованого проектування та 3D-моделювання (CAD/CAM/CAE) для розробки машин, технологічних процесів та конструювання оснащення;

• проводити наукові дослідження, використовуючи знання теорії експерименту, методик планування експерименту, оцінки достовірності результатів експерименту, методів аналізу експериментальних даних і побудови на їх основі математичних моделей;

• проектувати мехатронні системи з використанням сучасних математичних моделей з використанням ЕОМ;

•складати звіти і презентації, готувати доповіді, статті, патенти на винаходи і іншу науково-технічну документацію з використанням сучасних офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів друку.