ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Інженер із впровадження нової техніки та технології


131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Освітньо-професійна програма на другому (магістерському) рівні

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І МАШИН»

Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Технології машинобудування»

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»

Завідувач кафедри – Марков Олег Євгенійович,

доктор технічних наук, професор

Web:Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин

E-mail:mto@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність 131 «Прикладна механіка»
Програма «Комп’ютеризоване моделювання процесів і машин»
Обсяг програми

90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми

1 рік 4 міс.

Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Інженер із впровадження нової техніки й технології

Освітньо-професійна програма «Комп’ютеризоване моделювання про-цесів і машин» спрямована на підготовку фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка», які мають професійні компетентності рішення складних практичних задач проектування, розробки та моделювання машин і процесів, володіння сучасними методами створення та обслуговування машин різного призначення.


Особливості освітньо-професійної програми


• Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою. Навчальний процес базується на студентоцентрованому навчанні з елементами само-навчання, проведення занять у поєднанні з поза аудиторною формою на основі індивідуального підходу, з використанням наступних видів занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, консультації з викладачами, цільова індивідуальна підготовка, індивідуальна робота з під-готовки проектів. Керівництво проводиться також у формі керівництва пере-ддипломною практикою, виконанням магістерської роботи.

• Особливостями програми є також те, що у майбутніх фахівців формуються компетентності, що дозволяють:

•• розв’язувати актуальні задачі і проблеми в галузі механічної інже-нерії, а саме визначення технічного рівня процесів і машин обробки тиском;

•• розробляти: рекомендації на основі досліджень, конструкторську та технологічну документацію, моделі обладнання та процесів обробки металів тиском;

•• виконувати математичні дослідження і розрахунки параметрів, використовуючи дані теоретичних та експериментальних досліджень, за допомогою сучасних спеціалізованих програмних комплексів особисто чи у складі групи фахівців.


Компоненти програми:


• Охорона праці в галузі та цивільний захист

• Інтелектуальна власність

• Методологія та організація наукових досліджень

• Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин (ч.4) / (Scilab (MATLAB), Компас, QForm)

• Фізичне виховання

• Дизайн і моделювання обладнання та автоматизованих комплексів (курсовий проект)

• Триботехнічні процеси в базових вузлах автоматизованих комплексів

• Сучасне обладнання, автоматичні лінії та гнучкі виробничі системи

• Спец курс за напрямком магістерської роботи

• Технологія виготовлення, наладки та ремонту машин з гідро- та механічним приводом

• Технологічні комплекси машинобудування

• Практична підготовка (науково-дослідна та переддипломна практики)

• Підготовка та захист кваліфікаційної роботи

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Правове забезпечення безпеки підприємств України

• Працевлаштування та ділова кар’єра

• Філософія і наука

• Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин (ч.5) / (Компас, SolidWorks, DEFORM, Abaqus ВЭД)

• Цільова індивідуальна підготовка


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні, а також працювати на державних та приватних підприємст-вах, проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях на посадах:

• інженера-конструктора;

• інженера-технолога;

• інженера-механіка;

• наукового співробітника;

• керівника підрозділу та інших,

а також в інших установах на інженерних та керівних посадах структурних під-розділів.

Конкурентні переваги випускників – знання методів комп’ютеризованого моделювання сучасних машин та нових технологічних процесів з викорис-танням сучасних інформаційних технологій та систем.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники можуть:

• застосовувати сучасні пакети систем автоматизованого проектування та 3D- моделювання (CAD/CAM/CAE) для розробки машин, технологічних про-цесів та конструювання оснащення;

• застосовувати сучасні методи дослідження процесів і машин для по-шуку оптимальних рішень з урахуванням вимог дизайну, ергономіки, динаміки і міцності, безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і конкурентоспроможності;

• розробляти з використанням сучасних методів 3D- моделювання та ди-зайну машин і автоматичних ліній; вирішувати науково-технічні завдання з ме-тою підвищення техніко-економічних показників виробництва;

• проводити наукові дослідження, використовуючи знання теорії експерименту, методик планування експерименту, оцінки достовірності результатів експерименту, методів аналізу експериментальних даних і побудови на їх основі математичних моделей;

• застосовувати у практиці інноваційні методи і технології дизайну та 3D- моделювання визначати доцільну стилістику дизайн-проекту і дотримуватися принципів стилістичної єдності в розробці й подачі всіх складових проекту;

• складати звіти і презентації, готувати доповіді, статті, патенти на винаходи і іншу науково-технічну документацію з використанням сучасних офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів друку.