ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Кафедра економіки підприємства

Дегтярьова Юлія Василівна

degtyareva.jpg

На кафедрі працює з  2002 року

Робочий телефон 0626 41-81-08

Робоча кімната 2423

Поштова скринька ylianna1706@mail.ru

Посада: Доцент

Вчене звання: Кандидат економічних наук

 

Освіта

Донбаська державна машинобудівна академія, 2002 р., спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація - економіст

 

Дисципліни, які викладає

Проектний аналіз

Управління проектами

Аналіз інвестиційних проектів

Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків

 

Тема дисертації Методи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю на промислових підприємствах

Спеціальність 08.00.04 – Економіка і управління підприємством (за видами економічної діяльності)

Дата захисту 2007 рік

Напрямок наукових досліджень: підходи до оцінки інвестиційних проектів з урахуванням ризик-факторів на різних рівнях оточення; альтернативні джерела фінансування інвестиційних проектів в сучасних умовах функціонування підприємств; методи аналізу і оцінки ризик-факторів інвестиційного проекту; обґрунтування управлінських рішень щодо вибору оптимальних стратегій інвестиційного розвитку підприємств.

Наукові здобутки

 

№№

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (в сто-рін-ках)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1 Наукові праці

1

Анализ ценообразующих факторов на машиностроительную продукцию предприятий с единичным и мелкосерийным типом производства

друк.

Экономика промышленности. Экономика Украины на пороге третьего тысячелетия: Сб. науч. тр. – НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. АО „НКМЗ”. – Донецк, 2000. – С. 167-171.

5

Шишкевич О.С.

2

Особенности современной методики оценки эффективности реализации проекта

друк.

Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2003. - № 608. – С. 86-90.

(фахове видання)

5

3

Прямі іноземні інвестиції як джерело зовнішнього фінансування

друк.

Вісник Донецького університету. Серія В: Економіка і право. – 2005. – № 1. – С. 292-297.

(фахове видання)

7

4

Особенности методики принятия решений в условиях неопределенности и риска

друк.

Менеджер. Вісник Донецького державного ун-ту управління. – 2005. – № 3 (33). – С. 166-171. (фахове видання)

6

5

Розвиток інноваційно-інвестиційної системи України

друк.

Вісник Донецького університету. – Серія В: Економіка і право. – 2006. – № 1. – С. 249-256.

(фахове видання)

8

6

Критерии отбора оптимальных стратегических управленческих решений

друк.

Ефективність сучасного менеджменту та управління персоналом організації: Зб. наук. праць. – Харків: ХІБМ, 2006. – С. 77-81.

5

7

Роль економіко-математичних моделей при прийнятті рішень в умовах ринкової економіки

друк.

Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 2006. – Вип. 11(66). – С. 12-15.

(фахове видання)

4

8

Классификационные основы формирования инвестиций

друк.

Економіка промисловості. - 2006. – № 4(35). – С. 115-120.

(фахове видання)

6

9

Алгоритм принятия оптимальных управленческих решений в процессе реализации инвестиционного проекта в условиях нестабильной экономической среды

друк.

Вісник Східноукраїнського національного ун-ту ім. В. Даля. – 2006. – № 4 (98) Ч. 2. – С. 47-52. (фахове видання)

6

10

Методы выбора инновационных проектов

друк.

Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности: Сб. науч. тр. – НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2006. – С. 263-270.

(фахове видання)

8

11

Прогнозирование финансовых результатов от внедрения инвестиционных проектов

друк.

Экономика промышленности: Сб. науч. тр. – НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2006. – С. 255-263. (фахове видання)

9

Лепа М.М.

12

Инновационная стратегия – путь к высокой конкурентоспособности

друк.

Менеджер. Вісник Донецького державного ун-ту управління. – 2007. – №2 (40). – С. 130-133.

(фахове видання)

4

2

Єськов О.Л.

13

Учет инновационного аспекта при формировании критериев эффективности инвестиционных проектов

друк.

Вісник ДДМА: Зб. наук. праць. – 2008. – №3 (13). – С. 54-59.

(фахове видання)

6

14

Роль інвестицій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств

друк.

Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 2008. – Вип. 12(91). – С. 61-64.

(фахове видання)

4

15

Організаційне забезпечення інноваційно-інвести-ційної діяльності підприємства на прикладі ЗАТ „НКМЗ”

друк.

Менеджер. Вісник Донецького державного ун-ту управління. – 2008. – №4 (46). – С. 139-144. (фахове видання)

6

Єськов О.Л.

16

Особенности функционирования предприятий в условиях риска

друк.

Менеджер. Вісник Донецького державного ун-ту управління. – 2010. – №4 (54). – С. 139-143.

(фахове видання)

5

Єськов О.Л.

17

Концепция управления инновационно-инвести-ционной деятельностью предприятия

друк.

Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – Вип. 266: Т. II. – С. 345-354.

(фахове видання)

9

18

Классы критериев выбора оптимальной стратегии в условиях риска и неопределенности

друк.

Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2011. – № 3 (24). – С. 47 – 53.

(фахове видання)

7

Рижиков М.С.

19

Основные подходы к классификации рисков инвестиционной деятельности

друк.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент : зб. наук. пр. / Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса: МГУ, – 2015. – № 10. – С. 120-123.

(фахове видання)

4

20

Лизинг как альтернативная форма финансирования инвестиционных проектов

 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 12. Частина 1. – Херсон, 2015. – С. 92-94 (фахове видання)

3

Тези доповідей

21

Подходы к оценке инвестиционно-инновационного проекта как неотъемлемого этапа управления предприятием

друк.

Дні науки: Зб. тез доповідей. – Т. 1: Актуальні проблеми управління розвитком об’єктів і процесів ринкової економіки. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2006. – С. 194-196.

3

22

Формирование оптимального портфеля инновационно-инвестицион-ных проектов

друк.

Фінансово-економічні та інституціональні проблеми розвитку промислових підприємств: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Краматорськ: – ДДМА, 2007. – С. 86-87.

2

23

К проблеме эффективной работы промышленных предприятий в условиях риска

друк.

Структурні реформи і трансформації в промисловості: перспективи і пріоритети: тези доп. і повід. Міжнар. наук.-практ. конф. – НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк, 2010. – 308 с.

1

24

Анализ инновационной активности промышленных предприятий Украины

друк.

Материали за VIII международна научна практична конференция, «Научният потенциал на света», – 2012. Том 3. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД.  – С. 16 – 19.

3

Герасименко М.В.

25

Альтернативный источник финансирования инвестиционных проектов

друк.

Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja - 2012» Volume 4. Ekonomiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia – 10-13 str.

3

Овчинников А.В.

26

Повышение качества управленческих решений в инновационно-инвестиционной сфере

друк.

Теорія та практика управління економічним розвитком: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 22-24 листопада 2012 року). – В 3 т. – Т. 3. – Донецьк: ТОВ «Фірма «Друк-Инфо», 2012. – С. 30-31.

2

27

Учет инновационного фактора в производственной деятельности предприятия

друк.

Materialy IX mezinarodni vedecko-praktichka konference „Zpravy vedecke ideje - 2013”. – Dil 3. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House “Education and Science”  s.r.o. – 16-19 str.

4

Кукенберг Н.С.

28

Инвестирование в человеческий капитал на ПАО «НКМЗ»

друк.

Materialy X mezinarodni vedecko-praktichka konference „Moderni vymozenosti vedy - 2014”. – Dil 2. Ekonomicke vedy.: Praha. Publishing House “Education and Science”  s.r.o. – 88-91 str.

4

Синицын Д.В.

29

Прямые иностранные инвестиции в экономику Украины

друк.

Materialy X мezynárodni vědecko-prakticka konference „Nastoleni moderni vědy - 2014”. Dil 1. Economicke vědy.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – 62-66 stran.

5

Сергиенко Е.Г.

30

Лизинговые схемы финансирования инвестиционных проектов

друк.

Соціальна відповідальність: підприємство-регіон-країна: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Краматорськ: – ДДМА, 2015. – С. 54-56.

3

Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності

31

Проектный анализ: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений

друк.

Краматорск: ДГМА, 2006. – 228 с. – ISBN 966-379-066-0.

228

Рижиков В.С.,

Яковенко М.М.,

Латишева О.В.

та інші,
всього 6 осіб

32

Проектний аналіз: Навч. посібник

друк.

К.: Центр Учбової літератури, 2007. – 384 с. – ISBN 978-966-364-450-9. Гриф МОН України (Лист № 1.4/18-Г-1159 від 21.11.2006 р.)

384

Рижиков В.С.,

Яковенко М.М.,

Латишева О.В.

та інші,
всього 6 осіб

33

Методы управления инновационно-инвестиционной деятельностью предприятий в условиях риска

друк.

Монография. – Краматорск: ДГМА, 2010. – 124 с. – ISBN 978-966-379-387-0.

124

34

Проектный анализ : учебное пособие для самостоятельного изучения дисциплины (для студентов специальности 7.050107 „Экономика предприятия” всех форм обучения)

друк.

Краматорск: ДГМА, 2010. – 148 с. – ISBN 978-966-379-417-4.

148