ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр з металургії


136 «МЕТАЛУРГІЯ»

освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня

«КОМП'ЮТЕРІЗІЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ТИСКОМ»

Гарант програми – Алієв Іграмотдін Серажутдінович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Обробка металів тиском»

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Кафедра «Обробка металів тиском»

Завідувач кафедри – Алієв Іграмотдін Серажутдінович,

доктор технічних наук, професор

Web:Кафедра «Обробка металів тиском»

E-mail:omd@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність 136 «Металургія»
Програма «Комп'ютеризоване проектування процесів обробки матеріалів тиском»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС
Тривалість програми 3 роки 10 місяців
Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Бакалавр з металургії

Освітньо-професійна програма «Комп'ютеризоване проектування процесів обробки матеріалів тиском» спрямована на підготовку магістрів у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 136 «Металургія» спеціалізації «Комп'ютеризоване проектування процесів обробки матеріалів тиском», здатних використовувати набуті загальні та професійні компетентності в межах діяльності машинобудівних та металургійних підприємств та наукових установ та використовувати методи наукових досліджень, розв’язувати складні інженерно-технічні та наукові задачі та проводити науковий пошук у галузі механічної інженерії, та споріднених процесів і технологій в суміжних галузях.


Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма передбачає наступні професійні акценти: підготовка фахівців з глибокою теоретичною та практичною підготовкою, які вмітимуть виконувати теоретичні, розрахунково-експериментальні та науково-дослідні роботи, вирішувати актуальні задачі обробки металів тиском із застосуванням сучасних чисельних математичних та спеціалізованих методів з використанням сучасної комп’ютерної бази, програмних систем автоматизованого проектування, інженерного аналізу і інжинірингу; управління ковальсько-пресовими цехами, організовувати роботу виробничих, проектних та науково-дослідних підрозділів.


Компоненти програми:

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Історія України

• Історія української культури

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Філософія

• Фізичне виховання

• Вступ до навчального процесу

• Екологія

• Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

• Інформатика

• Вища математика

• Корозія та захист металів

• Менеджмент та організація виробництва

• Інженерна та комп'ютерна графіка

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Підприємницька діяльність та економіка підприємства

• Фізика

• Хімія

• Металознавство, теорія і технологія металообробки

• Основи технології металообробки

• Прикладна механіка

• Теплотехніка

• Теоретична механіка

• Фізична хімія

• Металургійні печі (Теплоенергетика)

• Стандартизація, метрологія і контроль

• Обладнання цехів ОМТ

• Теорія і технологія металургійного виробництва

• Теорія обробки металів тиском

• Теорія процесів ковальсько-штампувального виробництва

• Гаряче об'ємне штампування

• Листове штампування

• Технологія кування

• Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка

• Теорія і технологія прокатного, волочінного та пресувального виробництва

• НДРС

• Нові матеріали

• Комп'ютерні моделювання та оптимальні технологічні системи

• Комп'ютерне забезпечення процесів обробки металів тиском

• Конструювання на ПК

• Основи САПР

• Основи методу скінченних елементів

• Практична підготовка

• Ознайомча практика

• Виробнича практика

• Переддипломна практика

• Дипломне проектування

• Захист дипломного проекту (роботи)


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники освітньої програми «Комп'ютеризоване проектування процесів обробки матеріалів тиском» можуть працювати фахівцями з комп’ютерного моделювання та проектування процесів ОМТ, інженерами-дослідниками, технологами, конструкторами, а також фахівцями з термообробки, металознавства, нагрівання і обробки неметалевих і порошкових матеріалів, а також в ювелірній промисловості, де безліч деталей отримують штампуванням, у будівельній промисловості – при виготовленні різних сучасних будівельних матеріалів та ін. Відповідно до Державного класифікатора посад і професій випускники придатні до працевлаштування за професіями: 3117 Технік-технолог (обробка металів тиском), 1222.2 - Майстер виробничої дільниці і лабораторії.


Програмні результати навчання

Після завершення освітньої програми випускники мають отримати:

• знання методології, методів і методики розробки і постановки на виробництво нового виду продукції, зокрема на етапах виконання наукових, дослідно-конструкторських робіт та/або розробки технологічного забезпечення процесу її виготовлення;

• знання принципів побудови і функціонування систем автоматизації технологічних досліджень, технологічної підготовки та інженерного аналізу в машинобудуванні;

• вміння виконувати комп’ютерне моделювання та проектування процесів ОМТ, використувуючи такі спеціалізовані програми як SolidWorks, Autodesk Inventor Series, КОМПАС-3D, ABAQUS, QFORM, DEFORM, аналізувати матеріали та процеси на стадії проектування з використанням сучасних комп’ютерних систем; вміння розробляти сучасні екологічні ресурсозберігаючі технологічні процеси кування, листового штампування, пресування прецизійних деталей з порошкових матеріалів, гуми, пластмас, композитних матеріалів, рідкого штампування, гарячого об'ємного штампування, конструювання штампів, металознавства і термообробки;

• теоретичні знання і практичні навички використання новітніх та сучасних методів пошуку оптимальних параметрів технічних систем засобами системного аналізу, математичного, імітаційного та комп’ютерного моделювання, зокрема і за умов неповної та суперечливої інформації; здатність до самостійного вирішення поставлених задач дослідницького та інноваційного характеру, уміння аргументувати і захищати отримані результати та прийняті рішення, зокрема і публічно;

• уміння обґрунтовувати та оцінювати інноваційні проекти; знання методик просування інноваційних проектів на ринку, вміння виконувати економетричну та науковометричну оцінки таких проектів; знання та розуміння основ організації сучасного дослідницького або виробничого процесу.