ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Бакалавр з дизайну промислових виробів та об'єктів


131 «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні

«КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИЙ ДИЗАЙН ПРОЦЕСІВ І МАШИН»

Гарант програми – Ковалевський Сергій Вадимович,

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Технології машинобудування»

Факультет «Інтегрованих технологій і обладнання»

Кафедра «Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин»

Завідувач кафедри – Марков Олег Євгенійович,

доктор технічних наук, професор

Web:Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин

E-mail:mto@dgma.donetsk.ua


Галузь знань 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність 131 «Прикладна механіка»
Програма/td> «Комп’ютеризований дизайн процесів і машин»
Обсяг програми 240 кредитів ЄКТС (за скороченою формою на базі ОПП молодшого спеціаліста – 180 кредитів ЄКТС)
Тривалість програми

денна – 3 роки 10 міс. (за скороченою формою – 2 роки 10 міс.) /

заочна – 4 роки 10 міс. (за скороченою формою – 3 роки 10 міс.)

Форма навчання денна / заочна
Професійна кваліфікація Дизайнер - виконавець промислових виробів та об'єктів

Освітньо-професійна програма «Комп’ютеризований дизайн процесів і машин» спрямована на підготовку бакалаврів у галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка», які мають професійні компетентності в межах дизайну та 3D – моделювання у машинобудуванні.


Особливості освітньо-професійної програми


• Освітньо-професійна програма є практично-орієнтованою.

• Навчальний процес базується на студентоцентрованому навчанні з еле-ментами самонавчання, проведення занять у поєднанні з позааудиторною фо-рмою на основі індивідуального підходу, з проведенням наступних видів занять: лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота, консультації з викладачами, практична підготовка (виробничі практики), індивідуальна робота з підготовки проектів.

• Керівництво проводиться також у формі керівництва практикою, вико-нанням дипломного проекту.

• Особливостями програми є також те, що у майбутніх фахівців формуються компетентності, що дозволяють швидке пристосування для виконання виробничих завдань з дизайну процесів і машин в умовах сучасного виробництва.


Компоненти програми:


• Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

• Історія України та української культури

• Українська мова (за професійним спрямуванням)

• Філософія

• Фізичне виховання

• Вступ до навчального процесу

• Екологія

• Інформатика

• Вища математика

• Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

• Опір матеріалів

• Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

• Підприємницька діяльність та економіка підприємства

• Фізика

• Хімія

• Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

• Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

• Деталі машин

• Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

• Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

• Менеджмент та організація виробництва

• Теоретична механіка

• Теорія механізмів і машин

• Теплофізичні процеси

• Технологічні основи машинобудування

• Автоматизація та роботизація сучасного обладнання

• Дизайн і моделювання обладнання та автоматизованих комплексів

• Дизайн та проектування підйомно-транспортних машин

• Комп’ютеризовані дизайн і моделювання процесів і машин (ч.1) – (ч.3) / (Microsoft Office, CMS-системы, Mathcad, Autodesk 3ds Max, AutoCad, 3D- Компас, зокрема Компас- Штамп; QForm, ИНТЕРМЕХ)

• 3D - Конструювання оснащення для формоутворення

• Теоретичні основи твердо тільної механіки

• Технологія нагріву та нагрівальне обладнання

• Формоутворення у металі (ч.1) – (ч.3)

• Спеціальні види технологій і обладнання машинобудування (ч.1) – (ч.2)

• Практична підготовка (ознайомча, виробнича, переддипломна практики)

• Підготовка та захист кваліфікаційної роботи


Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми

Випускники можуть продовжити навчання на другому (магістерському) рівні, а також працювати на державних та приватних підприємствах, проектно-конструкторських організаціях; виконувати функціональні обов’язки технічних фахівців:

• механіка;

• дизайнера;

• механіка - конструктора виробництва;

• механіка з ремонту устаткування;

• механіка цеху;

• механіка-налагоджувальника обладнання;

• механіка з інструменту;

• техніка з експлуатації і ремонту устаткування;

• техніка-конструктора; техніка-технолога;

• майстра та інших;

що передбачають дизайн та 3D – моделювання процесів і машин.

Конкурентні переваги випускників – знання методів комп’ютеризованих дизайну і 3D- моделювання сучасних машин та технологічних процесів з використанням сучасних інформаційних технологій та систем.


Програмні результати навчання

Після закінчення програми випускники будуть вміти:

• застосовувати сучасні технології та обладнання й комплекси для пошуку оптимальних рішень при створенні окремих видів продукції з урахуванням вимог дизайну та ергономіки, динаміки і міцності, довговічності, безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і конкурентоспроможності;

• використовувати: будови, принципи роботи, правила експлуатації, регулювання та технічного обслуговування машин і обладнання у машинобудуванні, вибор технологічних ліній та режимів виробництва;

• використовувати прикладне програмне забезпечення для виконання дизайну та інженерних розрахунків, обробки інформації та результатів експериментальних досліджень, на основі знань і розумінь основ інформаційних технологій, чисельних методів, дискретної математики, програмування;

• застосовувати сучасні технології дизайну та комп’ютерних моделей машин і автоматичних ліній, призначених для виконання досліджень і рішення технічних завдань з метою забезпечення їх міцності, стійкості, довговічності і безпеки, забезпечення надійності і зносостійкості вузлів і деталей машин;

• знати технології виготовлення типових деталей та вузлів машин та вміти розробляти технологічні процеси виготовлення, складання типових деталей машин та оснащення у машинобудуванні.