ENG
  • Ученість — солодкий плід гіркого коріння.

  • Доклади серця свого до навчання і вуха свої до розумних слів

  • Вчись не для того, щоб знати більше, а для того, щоб знати краще.

  • Важлива не кількість знань, а якість їх.

  • Є тільки одне благо - знання й тільки одне зло - неуцтво.

  • Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

  • Бич людини - це уявлюване знання.

  • Знання - сила.

  • Знання - знаряддя, а не ціль.

  • Запам'ятовувати вміє той, хто вміє бути уважним.

Донбаська державна
машинобудівна академія

Аспірантура

Правила прийому до аспірантури у ДДМА

ДДМА здійснює навчання для здобуття ступеня доктора філософії за очною та заочною формами за наступними науковими спеціальностями:

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

102 Хімія

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

136 Металургія

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

232 Соціальне забезпечення

1 Підготовка аспірантів здійснюється на підставі угод, укладених між ДДМА та вступниками (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання).

2 Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

3 Прийом проводиться за конкурсом щорічно в терміни, встановлені у розділі V цих правил.

4 Вступники подають наступні документи:

• заяву на ім'я ректора;

• копію диплома магістра із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації). Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття вченою радою рішення про визнання його диплома;

• 2 фотокартки (3х4);

• особовий листок з обліку кадрів (видається за місцем роботи або навчання абітурієнта);

• автобіографію;

• копію 1, 2, 11-ї стор. паспорта;

• рекомендацію до вступу в аспірантуру (витяг з протоколу засідання кафедри, лист організації);

• список опублікованих наукових праць та винаходів;

• копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;

• копію приписного посвідчення (військовий квиток);

• медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о.

Документи подаються у паперовій папці.

Паспорт, диплом, приписне посвідчення (військовий квиток) пред’являються вступником особисто.

5 До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули освіту ступеня магістра (спеціаліста).

6 Для проведення прийому до аспірантури наказом ректора створюються предметні комісії.

7 Члени предметних комісій призначаються ректором з числа членів відповідних проектних груп, керівників кафедр, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

8 Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією.

9 Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих документів.

10 Вступні випробування до аспірантури складаються з:

- додаткового випробування у формі заліку для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста);

- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності;

- вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

- співбесіди з передбачуваним науковим керівником.

11 Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування результатів є рівною (0.33).

12 Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями.

13 До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

14 За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, визначеною правилами прийому до вищого навчального закладу. Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, який оприлюднюється в установленому порядку.

15 Про рішення приймальної комісії вступник повідомляється у п'ятиденний термін з дня прийняття рішення.

16 Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора та веріфікується у ЄДБО.

17 Кожному аспіранту за рішенням Вченої ради при його зарахуванні наказом ректора призначається науковий керівник, який здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого вченою радою індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації в строк.

Контактна інформація:

ул. Академічна, 72, кімн. 1311,

м. Краматорськ, 84313, Україна

Тел: (0626) 41-80-29

E-mail: aspirantura@dgma.donetsk.ua